مراحل دستگاه تصفیه آب ایوا

دستگاه تصفیه آب 11 مرحله ای

مرحله 1: فیلتر سرامیک

کلیه ذرات مضر وزائد به هرشکلی که باشند مثل:ذرات زنگ آهن,رسوبات محلول ذرات شناوروغ را می گیرد.

مرحله 2و3:کربن فعال وکربن نقره ای فعال

علاوه بر حذف کلرین,تری هالومتان ومواد شیمیایی آلی,بوهای نا مطبوع رنگ ومزه بد اب را گرفته وباکتریها را نیز از بین می برد.

مرحله 4 WSM-3000:(فیلتر دارای مواد ویژه با قدرت میکروب کشی قوی)

باکتریهای باقی مانده در اب را از بین برده وباعث جلوگیری از آلودگی مجدد آب در مخزن دستگاه می گردد.

مرحله 5:شن سیلیکا

عوامل اسیدی آب راگرفته و مزه آن را مطبوع می کند.

مرحله 6: زئولیت

باحذف فلزات سنگین آب را سبک وگوارا می کند.

مرحله 7 :شن معدنی

همراه با عملیات انجام شده توسط کربن فعال,تازه گی آب را تثبیت می کند.

مرحله 8:سنگهای ویژه EVA

املاح معدنی واکسیژن موجود در آب را آزاد نموده وباعث تنظیم PH آن در حد کمی قلیایی می شود(مانندPH موجود در بدن)این کارطعم ومزه آب را همانند آب چشمه های معدنی گوارا می سازد.

مرحله 9: دانه های ویژه EVA

همانند کننده کامل عملیات انجام شده در مرحله چهارم بوده وباعث تازه ماندن آب موجود در مخزن دستگاه می شود.

مرحله 10:سیستم مغناطیسی

باعث مغناطیسه نمودن مولکول های آب وایجاد ساختمان 8 وجهی در آنهامیگردد که کاملا هماهنگ ومطابق با مایعات بدن است,دقیقا مثل آب چشمه های معدنی

مرحله11 :اشعه مادون قرمز

باعث ایجاد انرژی حیاتی برای فعالیت بدن شده وجذب آن را در بافت های بدن آسانتر مینماید.این حالت برای جلوگیری از رسوبات املاح در بدن انسان بسیار مفید است

Eva water treatment system, water sanitation, child care, schools, health centers, homes, sports clubs, 11-stage water filtration system, ceramic filter,
Vzayd all harmful particles, rust particles, sediment particles floating in solution, activated carbon, activated carbon, silver,
Chlorine, trihalomethanes, organic chemical materials, ill-conditioning smells bad weather flavorful color, bacteria,
WSM-3000, a powerful germicidal, bacteria, debris, re-contamination of water, sand, silica, zeolite water acidic agents, heavy metals, water, sand, mineral water recently, special stones EVA
Minerals regulate the oxygen content of the water PH (such as PH in the body), flavorful taste of water, the specific seed EVA
Magnetic system, water molecules, eight-sided structure, infrared radiation, kindergartens, schools, health care centers, homes, sports clubs,

مطالب مرتبط