مواد محلول در آب زیرزمینی

آبهای زیرزمینی موجود در سنگهای آذرین و سنگهای دگرگونی متبلور به علت قابلیت انحلال نسبتا کم این سنگها حاوی مواد محلول خیلی کمی هستند.

آبهای نفوذی دارای دی اکسید کربن قدرت انحلالی بیشتری دارند. گرانیت ها ، بازالت ها گنیس ها و توف ها عموما آبهای با کیفیت عالی دارند و هم نمک های محلول در این آبها معمولا کمتر از100 میلی گرم در لیتر به ندرت بیش از 500 میلی گرم در لیتر است. بسته به ترکیب کانی شناسی این سنگها آب زیرزمینی موجود در آنها ممکن است حاوی  SIO2، حاوی Mg2+ زیاد در مقایسه با Ca2+ کمی اسیدی یا کمی قلیایی باشد.

بطور کلی سنگ های آذرین ، دگرگونی و توف ها چنانچه حاوی آب باشند آبخوانهایی با کیفیت خوب ایجاد می کنند.مثلا آبخوانهای موجود در آبرفتهای دامنه جنوبی کوه های البرز غالبا حاوی آبهایی با کیفیت خوب هستند به علت وجود سنگهای آذری آواری ، توف.

سنگهای رسوبی خیلی بیشتر از سنگهای آذرین انحلال پذیرند و بعلاوه گسترش بیشتری در سطح زمین دارند.با این وصف ماسه سنگ ها ، کنگلومراها و سنگهای آهکی غالبا حاوی آبهایی با کیفیت خوب هستند.این سنگ ها بنا به شرایط ممکن است حاوی Na+ ,Ca+,Fe2+,HCO3 و SO42- باشند. سنگهای تبخیری مثل سنگ نمک و سنگ گچ انحلال پذیری موجب بالا بردن شوری آبهای زیرزمینی می شوند.

Groundwater in crystalline igneous and metamorphic rocks because these rocks contain relatively low solubility of solutes are very small.
Water penetration has more power to dissolve carbon dioxide .Granites, basalts, gneisses and tuffs are generally of higher quality water and salts dissolved in the water is usually less than 100 mg are rarely more than 500 mg. Depending on the mineral composition of the rocks may contain water in them SIO2, containing high Mg2 + compared to Ca2 + is slightly acid or slightly alkaline.

In general, igneous, metamorphic and tuffs containing water should be With good quality creating Knnd.msla aquifers aquifers in the southern slopes of the Alborz mountains often contain alluvium waters are of good quality because of the Azeri clastic rocks, tuffs.Igneous rocks are much higher than the dissolution of their choice, as well as expansion into the ground. However, sandstone, conglomerate, and limestone rocks frequently contain waters with good quality These conditions may include the Na +, Ca +, Fe2 +, HCO3- and are SO42-. Evaporite rocks such as rock salt and gypsum solubility would increase the salinity of the groundwater.

Filter water filters water purification water purification Kn, water, changing the water filter water filters Kn, Zryn, types of replacement filter replacement water, filtered water, sale Mmbran, How to replace the carbon filter filter filter Aktyv, Shny, Fyltrab Krbn, soluble in water, soluble in water, active Carbon Filter application Zyrzmyny,