لای‌ گرفتگی ممبرین

در طول فرآیندهای فیلتراسیون غشائی، پدیده‌ی لای‌گرفتگی ممبرین، حتی با وجود پیش‌تصفیه‌ی کافی نیز اجتناب‌ ناپذیر می‌باشد. انواع لای‌گرفتگی و مقدار آن به عوامل بسیار مختلفی هم‌چون  کیفیت آب ورودی، نوع غشاء، جنس غشاء و طراحی و کنترل فرآیند بستگی دارد.http://water-purifier.ir/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif

سه نوع لای‌گرفتگی اصلی که بر روی یک ممبرین ایجاد می‌شود عبارتند از ذرات(particles) ، رسوبات بیولوژیکی (biofouling) و رسوبات(scaling) . این آلاینده‌ها باعث می‌شوند که تراکم کار بالاتری موردنیاز باشد، تا بتوان ظرفیت پیوسته‌ای برای ممبرین‌ها را تضمین نمود. در نقطه مشخصی فشار به حدی زیاد می‌شود که دیگر از لحاظ اقتصادی و فنی پاسخگو نخواهد بود.

During membrane filtration processes, the phenomenon of sediment clogging the membrane, even with adequate treatment is inevitable. Types and amounts of silt clogging many factors such as water quality, membrane, and the membrane material depends on the design and process control.
Among the three main blockages that are created on a membrane particles (particles), sediment and biological (biofouling) and deposits (scaling). These contaminants cause that a higher concentration of work is required to be attached to the membrane capacity ensured. At a certain point the pressure is so high that it

Household water filter, water filter, household water filter, a variety of biological sludge deposits Grftgy, capacity for membrane attachment, membrane filtration processes, membrane filtration, sludge clogging the membrane, membrane, membrane type, the type of sludge clogging, pretreatment

مطالب مرتبط