فرآیند اسمز معکوس

در فرآیند اسمز معکوس از نوعی غشاء نیمه تراوا برای حذف املاح محلول و مواد آلی استفاده می شود .

در این روش آب با فشار وارد غشاء ( Membrane ) شده و به علت مکانیزم خاصی که در طراحی و ساخت آن صورت گرفته آب خالص عبور کرده و ناخالصیهای خود را جا می گذارد .

نتیجتأ در خروجی دو نوع آب به دست می آید، آب شیرین و آب با املاح بالا ، به کل به این مکانیزم اسمز معکوس می گویند .

سیستم اسمز معکوس قادر به جداسازی 95% کل جامدات محلول در آب ( T.D.S ) و 99% کل میکرو ارگانیزم ها می باشد . از این سیستم می توان برای تولید آب شرب با املاح استاندارد و همچنین آب مطلوب برای بسیاری از صنایع استفاده کرد، برای نمونه :

  • شیرین سازی آب دریا
  • صنایع تولید آب بسته بندی
  • کاربردهای پزشکی و بیمارستانی
  • تأمین آب مورد مصرف صنایع الکترونیک و صنایع آبکاری فلزات
  • تأمین آب مورد مصرف در صنایع شیمیایی ، داروسازی ، غذایی ، یخ سازی و آب مقطرسازی
  • تأمین آب مورد مصرف دیگهای بخار، برجهای خنک کننده چیلرها و بسیاری از سیستم های حرارتی
  • تأمین آب مورد مصرف واحدهای دامداری و پرورش طیور و واحدهای تولید محصولات گلخانه ای

The reverse osmosis process of a semipermeable membrane to remove soluble salts and organic materials used.
In this way, water pressure membrane (Membrane) and the specific mechanisms that
Taken in the design and construction of water and impurities through their leaves.
The output thus obtained two types of water, fresh water or water with high minerals, the whole mechanism is called reverse osmosis.
Reverse osmosis systems can remove 95% of the total dissolved solids (TDS) and 99% of micro-organisms is. This system can be used to produce potable water with mineral water as well as standard and ideal for use in many industries, for example:
• desalination of seawater
• Water production packaging
• Medical and hospital applications
• Water supply consumer electronics, and metalworking industries.
• water used in chemical industry, pharmacy, food, ice and water Mqtrsazy
• Water supply is consumed in boilers, chillers and cooling towers of thermal systems
• Water supply and consumption of livestock and poultry production units greenhouse

Aquarium water filter, water filter home water filter Astkhr,, Bala, mineral water, fresh water, reverse osmosis water consumption Bkhar, boilers, cooling towers, chillers, remove soluble salts and organic matter, seawater desalination, industrial production of packaging, the process of reverse osmosis, reverse osmosis mechanism, medical and hospital applications

مطالب مرتبط