روش اسمز معکوس یا هاپیرفیلتر اسیون

اگر یک غشاء نیمه تراوا بین دو محلول با غلضتهای متفاوت قرار گیرد، مقداری از حلال از یک غشاء به طرف دیگر منتقل می شود.

جهت طبیعی حرکت حلال به گونه ای است که محلول غلیظ تر رقیق می شود.

اگر به سیستم اجازه رسیدن به تعادل داده شود ، در آن صورت سطح آب نمک (محلول غلیظ تر) از سطح آب خالص بالاتر خواهد رفت.

این اختلال سطح در دو طرف غشاء را فشار اسمزی می گویند. در اسمز معکوس آب خام توسط پمپ به داخل محفظه ای که دارای غشاء نیمه تراوا است رانده می شود و چون ناخالصی ها قادر به عبور از غشاء نیستند از این رو در یک طرف غشاء آب تقریبا خالص و در طرف دیگر، آب تغلیظ شده وجود خواهد داشت.

این فرایند برای تهیه آب آشامیدنی از آبهای که حاوی املاح معدنی زیاد و نا خالصی های آلی باشند بسیار مناسب بوده و حتی قادر است از آب دریا با PPM 50000 TDS و نیز ازآلاینده های میکروبیولوژی از قبیل روش اسمز معکوس قادر به جداسازی مواد آلی غیر محلول، مواد آلی محلول، اندوکسین ها، ویروس ها، باکتریها و ذرات می باشد. روش اسمز معکوس به هاپیرفیلتر اسیون (HYPERFILTRARION)نیز معروف می باشد، یعنی با استفاده از این روش ذراتی به کوچکی یونها را نیز می توان جدادکرد. همچنین جهت زدودن نمکها و سایرناخالصی های آب و بهبود رنگ، طعم و مزه می توان از این روش بهره گرفت. لازم به ذکر است که بیش از یک قرن است این تکنولوژی شناخته شده است ولی در 60 سال اخیر یعنی تا زمانیکه غشاء های خاص توسعه نیافته بودند این تکنولوژی گسترش چندانی پیدا نکرده بود.

If a semipermeable membrane is placed between two solutions with different concentrations, the amount of solvent is passed through a membrane to the other.
The natural motion of the vehicle is such that the more concentrated solution is diluted.
If the system is allowed to reach equilibrium, in which case the salt water (the concentrate) the water level will increase.
The loss of membrane osmotic pressure on both sides say
There will be condensed water.
dissolved organic material, Andvksyn, viruses, bacteria and particles.
Reverse osmosis is the foundation Hapyrfyltr (HYPERFILTRARION) is also known, that using this method can also be Jdadkrd particles as small as ions.
Also, in order to remove salts and water Sayrnakhalsy and improve the color, flavor and taste of this method can be utilized

Types of filters for water Mmbran, ro, shopping Mkvs, osmosis water purification system Snty, Mmbran, filter membrane filter membrane Asmzy, pressure Trava, half csm, water, filter membrane filter membrane filter membrane filter Sartryvs, Fylmtk, membrane filter Nanv, filter membrane filter Chyst, Mmbrany, Hapyrfyltr foundation.

مطالب مرتبط