فیلترهای اسمز معکوس

اسمز عبارت است از نفوذ آب در میان یک غشای نیمه تراوا، از منطقه‌ای که غلظت املاح کمتری دارد به‌طرف منطقه‌ای که غلظت املاح زیادتری دارد. اسمز معکوس، همان‌طور که از نامش پیداست، معکوس این فرآیند می‌باشد.

آب با فشار از منطقه‌ای که غلظت بیشتری دارد از میان یک غشاء رد می‌شود و بیشتر آلاینده‌های نامطلوب آب در میان غشاء به‌دام می‌افتند. این روش از تصفیه بسیار مؤثر است و به‌طور قابل توجهی بیشتر ذرات، مواد شیمیایی و میکروارگانیسم‌ها را کاهش می‌دهد، اما از آب زیادی استفاده می‌کند، و سیستم‌های فیلتراسیون RO گران‌تر از انواع دیگر می‌باشند. آنها می‌توانند در زیر سینک آشپزخانه نصب شوند و یا بر روی لوله اصلی آب یک خانه استقرار یابند.

Osmosis is the diffusion of water across a semi-permeable membrane from a region of lower solute concentration towards the area that is higher solute concentrations. Reverse osmosis, as the name implies, reverse this process. Pressure through a membrane from a region of higher concentration of most pollutants from inappropriate water passes through the membrane Bhdam down. This method of treatment is very effective and significantly more particles, chemicals and reduces microorganisms, but uses a lot of water, and RO filtration systems are more expensive than other types. They can be installed under the kitchen sink or on the main water pipe in a house be deployed.

Replacement filter water, water filter, refrigerator water filter Astkhr,, the replacement filter replacement filter replacement water, water, water filter, filter fibers 1 Mykrvn, housework Snty, water filter filter filters Mmbran, Fyltrab Krbn, the price of water, purifier replacement filters housework how to change the water filter

مطالب مرتبط