زمان تعویض فیلترهای دستگاه تصفیه آب

– فیلترهای اول – دوم – سوم : بین 6 الی 8 ماه

  * با توجه به مقدار مصرف و کیفیت آب میتواند متغییر باشد

  بعنوان مثال : در مناطق شرق و جنوب تهران ، اسلامشهر ، شهر ری ، ورامین ، قرچک و … مشاهده شده است

  که زمان تعویض فیلترها تا یک ماه نیز تقلیل یافته است .

  – فیلتر ممبران یا مرحله چهارم :

  * این فیلتر در صورتیکه فیلترهای سه مرحله اول بموقع تعویض شوند تا 4 سال نیز عمر میکند . ( بستگی به نوع و جنس فیلتر )

  – فیلتر پاست کربن یا مرحله پنجم :

  * این فیلتر بهتر است سالیانه تعویض شود ، مقدار مصرف بر روی فیلتر قید شده است ، ظرفیت این فیلتر تا 6000 لیتر می باشد

  – فیلتر مینرال یا مرحله ششم :

  * این فیلتر بهتر است سالیانه تعویض شود ، مقدار مصرف بر روی فیلتر قید شده است ، ظرفیت این فیلتر تا 6000 لیتر می باشد

  – فیلتر قلیایی یا آلکالاین :

  * این فیلتر بهتر است سالیانه تعویض شود ، مقدار مصرف بر روی فیلتر قید شده است ، ظرفیت این فیلتر تا 6000 لیتر می باشد

– Filter I – II – III: between 6 to 8 months

* Due to the amount and quality of water may vary

For example, in the East and South of Tehran Branch, Shahr-e Rey, Varamin, Qarchak and has been observed

The replacement filters are reduced to one month.

– Filter membrane or Stage IV

* This filter should be changed if the filters are the first three steps in time to the age of 4 years. (Depending on the type of filter material)

– Carbon Filter lasts or fifth step:

* This filter should be replaced annually, the amount listed on the filter, the filter up to 6000 liters capacity is

– Filter mineral or sixth step:

* This filter should be replaced annually, the amount listed on the filter, the filter up to 6000 liters capacity is

– Filter alkali or alkaline:

* This filter should be replaced annually, the amount listed on the filter, the filter up to 6000 liters capacity is

Replacement filters, membrane filters, carbon Past filter, mineral filter, filter, alkaline, alkaline,

مطالب مرتبط