جیوه زدایی از آب

محققان آزمایشگاه ملی Pacific Northwest آمریکا، از سرامیک های نانو حفره ای که با تک لایه های تیول (SH)، عامل دار شده بودند، برای جیوه زدایی از آب استفاده کردند. تک لایه های خود سامان تیول بر روی سیلیکای میان حفره ای (Thiol-SAMMS) می توانند کاربردهایی در تصفیه فاضلاب نیروگاه های زغال سنگی داشته باشند. این نیروگاه ها از منابع اصلی آلودگی جیوه به شمار می روند. محققان زیرلایه ای از جنس سیلیکای میان حفره ای را با میانگین اندازه حفرات 5،6 نانومتر و سطح ویژهg/m2  900 به کار بردند.

آنها با افزودن تک لایه ای از تیول های قلیایی به حفرات این سرامیک، آن را فعال ساختند. دسترسی به یک فناوری برای حذف جیوه که علاوه بر انتخاب گری، ظرفیت جذب بالا و سینتیک جذب مناسب ، منجر به تولید پسماندی پایدار گردد، یکی از نیازهای فوری در زمینه تصفیه جیوه است. نه تنها کارایی روش های متعارف حذف جیوه، پایین تر از این روش است؛ بلکه این روش ها منجر به تولید مقادیر زیادی پسماند می شون. ماده جدید علاوه بر پاکسازی فاضلاب نیروگاه های زغال سنگی می تواند در تصفیه پسماندهای رادیواکتیو، تولید باتری و مصارف دندانپزشکی نیز به کار رود.

Researchers at Pacific Northwest National Laboratory America, with a single layer of ceramic nano-hole thiol (SH), were significant factors for removing mercury from the water. Self-regulating thiol monolayers on silica through hole (Thiol-SAMMS) could have applications in wastewater treatment plants coal. These plants are the main sources of mercury pollution. Researchers silica substrate of the hole with mean pore size 5.6 nm and specific surface g / m2 900 applied. They are alkaline by the addition of a single layer of the pores of the ceramic manor, built to enable it. Access to technology for mercury removal in addition to selectivity, high adsorption capacity and adsorption kinetics appropriate, will lead to sustainable waste production, one of the urgent needs in the treatment of mercury. Not only is the mercury removal efficiency of conventional methods, this method is lower, but these methods tend to produce large amounts of waste to them. New material in addition to clean coal waste, radioactive waste treatment plant can produce batteries and also used for dental purposes.

Water, filtered water for agricultural, industrial wastewater, water purification soft water, soft water, domestic water purifier, home water purifier in Tehran, Karaj home water treatment system, water treatment system in Karaj, Water Soft Water Purifier, Purifier water Branch, water Purifier, Safe, Safe site water, water purification soft water prices, the price of water purification soft water,Safe price of water, water purification installation in Karaj

مطالب مرتبط