فیلترهای یخچال های SIDE BYE SIDE

– این فیلترها قابل نصب به تمام یخچال های ساید بای ساید می باشند

    فیلتر 5 میکرونی

    فیلتر 1 میکرونی

    فیلتر کربنی

– فیلتر 5 میکرونی و 1 میکرونی :

این فیلترها تمام موادی که بزرگتر از 5 و 1 میکرون است را فیلتر میکند . این مواد عبارتند از : شن و ماسه ، گل و لای ، لجن ، زنگ زدگی داخل لوله ها . هر چه اندازه میکرون کوچکتر باشد مواد بیشتری را از آب حذف میکند .

استفاده از یک فیلتر 5 میکرونی و مکمل آن که فیلتر 1 میکرونی است توصیه می شود .

– فیلتر کربنی  :

اگر آب دارای بو یا طعم بدی باشد استفاده از این فیلتر در کنار دو فیلتر بالایی توصیه می شود . این فیلتر کلیه طعم های نامطلوب و بو های بد آب را از بین می برد . همچنین تاثیر زیادی در از بین بردن کلر اضافی آب دارد .

– These filters can be installed on all Side By Side Refrigerators are
5 micron filter
1 micron filter
Carbon filter
– 5 micron and 1 micron filter:
These filters all material that is greater than 5 and 1 micron filters. These materials include sand, silt, mud, rust inside the pipes. The smaller the micron size to remove more material from the water.
Use a 5 micron filter and supplement it is recommended that a 1 micron filter.
– Carbon filter:
If water has a bad smell or taste of this filter is highly recommended along with the filter. The kidneys filter the unpleasant taste and odor of the water, eliminates bad. Also great effect in removing excess chlorine water.

Replacement filters for water purification, water purification filters, filter refrigerator water filtration, ultrafiltration, membrane filter to replace the filter 1 micron, 5 micron filters, carbon filters, refrigerator filters SIDE BYE SIDE, Side By Side Refrigerators filters, the smell of bad water, the sand, silt, sludge, the undesirable taste

مطالب مرتبط