زمان تعویض فیلترهای دستگاه تصفیه آب

  – فیلترهای اول – دوم – سوم : بین 6 الی 8 ماه

  * با توجه به مقدار مصرف و کیفیت آب میتواند متغییر باشد

  که زمان تعویض فیلترها تا یک ماه نیز تقلیل یافته است .

  – فیلتر ممبران یا مرحله چهارم :

  * این فیلتر در صورتیکه فیلترهای سه مرحله اول بموقع تعویض شوند تا 4 سال نیز عمر میکند . ( بستگی به نوع و جنس فیلتر )

  – فیلتر پاست کربن یا مرحله پنجم :

  * این فیلتر بهتر است سالیانه تعویض شود ، مقدار مصرف بر روی فیلتر قید شده است ، ظرفیت این فیلتر تا 6000 لیتر می باشد

  – فیلتر مینرال یا مرحله ششم :

  * این فیلتر بهتر است سالیانه تعویض شود ، مقدار مصرف بر روی فیلتر قید شده است ، ظرفیت این فیلتر تا 6000 لیتر می باشد

  – فیلتر قلیایی یا آلکالاین :

  * این فیلتر بهتر است سالیانه تعویض شود ، مقدار مصرف بر روی فیلتر قید شده است ، ظرفیت این فیلتر تا 6000 لیتر می باشد.

– Filter 1.2.3 stages: between 6 to 8 months
* May vary depending on usage and water quality
For example, in the East and South of Tehran, Branch, Rey, Varamin, is Qarchak and …
Replacement filters that time has been reduced to one month.
– Filter membrane or Step 4:
* The first three stages of the filter if the filter has to be replaced in time is 4 years old. (Depending on the type of filter material)
– Carbon filter lasts or Step 5:
* This filter should be replaced annually, the amount listed on the filter, the filter capacity is 6,000 liters
– Filter mineral or Step 6:
* This filter should be replaced annually, the amount listed on the filter, the filter capacity is 6,000 liters
– Alkali or alkaline filter:
* This filter should be replaced annually, the amount listed on the filter, the filter capacity is 6,000 liters

Water treatment equipment, replacement water filter, filter pool water, soft water, domestic water, domestic water treatment Tehran, Karaj, water purification, water purification units, Safe, Safe water system, the water company, Safe, Safe price of water, representing Purifier water, soft water agency, sale of soft water treatment water, water agencies Safe