عملکرد فیلترهای دستگاه شش مرحله ای جسیکا Jesika

 این محصولات  دارای تاییدیه های ISO9001,CEو ROHSمی باشند.این محصولات از نظر طراحی و کیفیت طبق مقررات و ضوابط آمریکا تولید و در آمریکا،کانادا،ژاپن واکثر کشور های اروپایی و شرق آسیا و همچنین کشورهای خاورمیانه با توجه به شرایط منطقه  آب و هوایی و آلودگی های آب عرضه میشوند.

عملکرد هر کدام از مراحل یا فیلتر ها در سیستم  RO

مرحله1  pp:  فیلتر کارتریج پلی پروپیلن  حذف ذزات محلول در آب مثل شن، گل و  لای و ذرات مخلوط در آب یا زنگ لوله‌ آب تا قطر 1 تا 5  میکرون بکار گرفته می ‌شود.

مرحله 2 UDFیا  GAC: فیلتر کارتریج کربن اکتیو  این فیلتر بو و مزه های نامطبوع و نیز مواد ارگانیک و سمی(مثل آفت کش ها) و برخی مواد شیمیایی را از آب جذب می نماید. وضیفه اصلی این فیلتر  باردار کردن یون های منفی آب و گرفتن موادی همچون نیترات است.

مرحله 3::CTO فیلتر کارتریج کربن فشرده  حذف بو، طعم و مزه ناخوشایند آب حذف مواد شیمیایی مثل کلر و کار اصلی این فیلتر جذب یون های باردار شده در مرحله 2 می باشد.

مرحله 4: با بهره گیری از تکنولوژی اسمز معکوس RO   و به کارگیری   RO MEMBERAN   ما میتوانیم با روش اسمز معکوس مواد را به صورت فیزیکی از آب جدا کنیم که این توانایی تا اندازاه 0001/0 میکرون جدا نماییم وبه فاضلاب منتقل نماییم تقریبا آب بدست آمده آبی خالص است در صد این تقریب برای بیشتر مواد بالای 95% خذف شدن است و در مورد باکتری ها ویروس ها نیز 99% است

مرحله5  POST CARBONیا POST INLINE: حذف هر نوع بو و طعم و مزه ناشی از ذخیره شدن آب در منبع این مرحله برای گرفتن  بوی آب به کار میرود اما باید توجه داشت که بوهایی از جمله بوی گوگرد که جزو ترکیبات شیمیای آب میشود  نمیتوان به تنهایی  با استفاده از POST CSRBON. گرفت

مرحله 6 MINERAL BALL  چون در مرحله چهارم ما تمام مواد محلول و مخلوط بر آب را حذف نموده ایم و از جمله موادی که حذف شده  مواد معدنی مورد نیاز انسان است عاقلانه آن است گه مواد معدنی مورد نیاز بدن را به مقدار لازم به اب اضافه کنیم تا بدن دچار کمبود این مواد نگردد

These products have certificated by ISO9001, CE and ROHS. These products are of high quality design and manufacturing, and in accordance with rules and regulations, America America, Canada, Japan, Europe and East Asia and the Middle East Vaksr according to the local climate and water pollution are presented.

Performance of each filter stage of the RO system

Step 1 pp: PP filter cartridge removes water soluble PARTICLES such as sand, silt and rust particles mixed in water or a water pipe has a diameter of 1 to 5 microns is used.

Step 2 UDF or GAC: Active carbon filter, cartridge filter, and an unpleasant odor and taste of organic and toxic substances (such as pesticides) and other chemicals from the water is absorbed. The main duty of the negative ions of water and getting pregnant filter materials such as nitrates.

Step 3 :: CTO filter cartridge removes carbon intensive odor, unpleasant taste water filter removes chemicals such as chlorine and major ions in step 2 is attracted to.
approximate percentage of pure water for more than 95% removal of bacteria, viruses, and about 99% is also

Step 5 POST CARBON OR POST INLINE: remove any odor and taste caused by the storage of water at the source of this step is to get the smell of water used, but it should be noted that Bvhayy including sulfur smell of the chemical composition of the water to be alone with using POST CSRBON. Was

مطالب مرتبط