سیستم میکروفیلتراسیون با غشای SS

از سیستم MFS جهت حذف ذرات معلق از محلول سخت و تبدیل آن به محلولی تمیز استفاده می‌شود. نمونه‌هایی از سیستم MFS را می‌توان در صنایع دارویی، صنایع شیمیایی و نیمه هادی‌ها پیدا نمود:

• جداسازی کاتالیست‌ها

• جداسازی آنزیم‌ها و مخمر‌ها

• تصفیه‌ی سیالات در فرآیند استخراج

• جداسازی قطعات شیشه‌ و ذرات فلزی از نفت / سیال

همچنین از سیستم MFS در فرآیند تصفیه‌ی آب و فاضلاب استفاده می‌شود:

• برای بازیابی سیالات مصرف شده در مخزن / ظرف شستشو

• تصفیه‌ی روغن‌های تمیزکننده که در چاپخانه‌ها و ساخت ماشین‌آلات استفاده می‌شوند

• حذف ترکیبات سمی از فاضلاب‌های گالوانیکی

• حذف ذرات معلق از فاضلاب‌های نساجی

• پیش تصفیه برای اولترافیلتراسیون، نانو فیلتراسیون و اسمز معکوس

MFS system to remove solid particles from the solution into a clean solution used. Examples of the MFS system can be used in pharmaceutical, chemical and semiconductor industries find:

• Separation of catalysts

• Isolation of enzymes and yeasts

• Settlement Fluid in the extraction process

• Disassembly of glass and metal particles from the oil / fluid

MFS system is also used in water and wastewater treatment processes:

• To recover fluids used in the tank / vessel cleaning

• Settlement Cleansing oils are used in printing presses and construction machinery

• removal of toxic compounds from waste galvanic

• Remove dust from textile wastewater

• pretreatment for ultrafiltration, nano filtration and reverse osmosis

Agricultural water filters, reverse osmosis filtered water Ykhchal, industrial effluents, Avltrafyltrasyvn, recovery fluid, water and wastewater treatment, disassembly, removal of toxic compounds, particulate removal, my system FSB, microfiltration systems, membrane microfiltration system SS, Textile waste, nano-filtration

مطالب مرتبط