فواید پزشکی استفاده از اوزون در تصفیه آب استخر

پزشکی ورزشی،  اوزون ضدعفونی کننده ای منتخب با مشخص تر شدن  مشکلات استفاده از  سیستم کلرین که از مهمترین آنها سرطانزا بودن کلرین و مشتقات آن می باشد که شامل تریهالومتانها نیز می شود، اوزون  اکنون ضدعفونی  کننده ای منتخب برای مدیران استخر ها می گردد.

 او نه تنها تولید اینگونه مشتقات را حذف می کند بلکه باعث موثر تر شدن کار کرد سیستم فیلتراسیون می گردد. در آلمان، که از دیر باز یک استاندارد برای کیفیت آب آشامیدنی و استخر جهانی را بنا کرد، سیستم های اوزون ضد عفونی کننده های منتخب می باشند. اروپایی ها چنان به استخرهای بدون کلر عادت کرده اند که در اولمپیک آتلانتا حاضر به وارد شدن به استخر کلر زده نشدند.

سیستم آن استخر متعاقبآ به یک سیتم اوزون تغییر کرد. حذف قرمز شدن چشم، کهیر زدن در استخر های شنا، مشتقات کلرو- ارگانیک که شامل تری هالومتانها می شوند( به عنوان سرطان زا ) ممکن است در غلظت بسیار بالایی جمع شوند. چشمان قرمز و کهیر تآثیرات فوری و مشخصی هستند و می بایست توجه داشت که این علائم می تواند ریسک بالایی برا ی سلامتی انسان باشد.

به طور متوسط، بدن انسان نیم لیتر آب استخر را در هر ساعت جذب می کند. بهترین استخرها کیفیت آبی مطابق با استانداردهای آب آشامیدنی دارند. چرا اوزون؟ اوزون باکتری را نابود میکند، ویروس ها و تک یاخته ها مانند جیرادیا لامبلیش و ارگانیز م های کریپتوسپوریدیوم که می تواند باعث بیماری گوارشی شدید شود را نابود می کند  در جایی که کلر در نابود کردن آنها تآثیر خیلی کمتری دارد.

 همچنین، از اندوتوکسین های هوازی جلوگیری می کند که در تصفیهء آب با کلر استاندارد به وجود می آید و می تواند توسط مراجعین و ناجی ها تنفس شود. این سموم باعث سرفه های مضمن ، که به خس خس سینه در میان ناجیان معروف به حساسیت ریوی.اوزون بوی معمول استخرهای سنتی را از بین می برد و روغن ها و سایر آلاینده های موجود در آب را نابود و اکسیده می نماید.

اوزون نه تنها همهء این کارها را انجام می دهد، نسبت به ‍پ هاش خنثی بوده و هیچ نوع آلودگی را به آب اضافه نمی کند. اوزون تبدیل به مواد آزار دهنده نمی شود.

در واقع در استخر هایی که از سیستم های اوزون و کلر برای استریل استفاده می شود  اوزون تشکیل کلرو-ارگانیک و تری هالومتانها را مهار میکند. از دیگر فوائد اوزون حمایت از فیلترهاست. از انباشته شدن مواد زائد آلی جلوگیری می کند و به این ترتیب تآثیر فیلترهای شنی یا دیگر سیستم های فیلتراسیون را بالا می برد.

تصفیهء آب، اوزون مستقیمآ آلاینده های آلی را از طریق اکسیداسیون تجزیه می کند. ضد عفونی آب. اوزون  باقی مانده 0.05 میلی گرم در لیتر یا بیشتر منجر به نابودی 100٪ باکتری، ویروسها و قارچها می شود. آب شفاف. اوزون تبدیل به اکسیژن نرمال شده و در آب تا حد اشباع باقی می ماند. این است که باعث شفافیت و باقی و زیبایی آب استخر می گردد.

اوزون در محل تولید می شود و نیازی به انبار یا حمل ونقل ندارد. اوزون از تشکیل کربنات کلسیم جلوگیری می کندٰ رسوب موجود را از بین برده ، همچنین روغن ها و چربی های اطراف استخر را تمیز میکند. آبهایی که با اوزون تصفیه می شوند هزینهء پاکیزگی کمتری دارند.  در انتها در استخرهای  عمومی شما یک محیط سالمتر بدون تشدید گازهای اضافی کلر خواهید داشت.

در استخر های خصوصی، شما می توانید یک سیستم اوزون انحصاری داشته باشید. اوزون به صورت الکتریکی تولید می شود و هزینه های جاری مواد شیمیایی و افزودنی ها برا ی استخر دیگر لزومی ندارد. اوزون زنی بیماری های آب زی را از بین می برد و کارکرد عمومی  سیستم را بهبود می بخشد و سلامتی و کیفیت زندگی برای صاحبان استخر شنا به همراه می آورد.

Sports medicine, ozone disinfectant elected with more specific problems that the most important system use chlorine or chlorine compounds are carcinogenic
Which will also include Tryhalvmtanha, ozone disinfectant is selected for the pool manager.
He not only eliminates the production of such derivatives but also more effective filtration system is working. In Germany, which has long been the standard for drinking water quality and to build a global pool, ozone disinfectant systems are selected. Europeans are so accustomed to the pools without chlorine in Atlanta refused to get into the Olympic pool was not chlorinated.
The pool system was changed subsequently to an ozone system. Remove red-eye, rashes swimming pool, organic compounds containing THMs are Klrv- (a carcinogen) may accumulate in high concentrations. Red eyes hives an immediate and significant impact, and it should be noted that these symptoms can be a substantial risk to human health.
On average, the human body will absorb half a liter of water per hour. Pools of water quality standards for drinking water are best. Why is ozone? Ozone kills bacteria, viruses and protozoa such as Cryptosporidium Jyradya Lamblysh and the organisms that can cause severe gastrointestinal disease which destroys the effect of chlorine in destroying much less. Also, aerobic endotoxin prevents the chlorine water Tsfyh’ comes standard and can be inhaled by users and savior is. These toxins cause chronic cough, wheezing, which is known as the saviors Ryvy.avzvn odor sensitivity eliminates the usual traditional pools of oil and other pollutants in the water is oxidized and destroyed.
Ozone not only do all of these things, rather than a neutral pH and does not add to water pollution. Ozone can not be converted to a substance abuser.
In fact, in the pool with ozone and chlorine disinfection systems used ozone inhibits the formation of THMs Klrv-organic. Other benefits of ozone Fyltrhast support. Prevent the accumulation of organic waste, and the impact of sand filters or other filtration systems raises.
Tsfyh’ water, ozone directly through the oxidative decomposition of the organic contaminants. Water disinfection. The remaining ozone is 0.05 milligrams per liter or more, 100% destruction of bacteria, viruses and fungi are. Clear water. Ozone into oxygen and water saturation remains normal. This is where the beauty and clarity of the pool water is left.
Ozone is produced on site and there is no need for storage or transportation. Ozone prevents the formation of calcium carbonate sediments destroyed, as well as oils and fats around the pool clean. Cleaning water with ozone treatment will cost less. Finally, you create a healthier environment in public pools without chlorine will aggravate the excess gases.
Private pool, you can have a proprietary ozone. Electrically generated ozone and the ongoing costs of chemicals and additives that are not necessary for the other pools. Ozone destroys woman’s aquatic diseases and the general functioning of the system improves the health and quality of life for the owners to bring the swimming pool.

Shna, endotoxins Hvazy, pool water with ozone Zny, Aksydasyvn, Tsfyh’ Klr, Klryn, carcinogenic ozone systems Anhsary, filters Shny, Sports Medicine

مطالب مرتبط