ارزیابی نسل جدید ممبرین های اسمز معکوس جهت آب لب شور

ارزیابی نسل جدید ممبرین های اسمز معکوس جهت آب لب شور

به علت توسعه ممبرین‌های اسمز معکوس (RO) جهت آب لب شور ، استفاده‌ از آنها به‌سرعت افزایش پیدا کرده است . تمامی تولیدکنندگان بزرگ ممبرین اسمز معکوس یک یا چند ممبرین RO مخصوص آب لب شور را تولید نموده‌اند . این ممبرین‌ها در ده سال اخیر به دلیل کاهش زیاد قیمت و افزایش بهره‌وری در جهت نمک‌زدایی از آب‌های لب شور زیرزمینی ، انتخاب بسیار خوبی برای منابع آبی اندک محسوب شده‌اند .

 نسل اخیر ممبرین‌های RO برای آب لب شور اصلاحاتی را در زمینه‌ی فشار عملیاتی و کاهش هزینه‌ها جهت تصفیه آب لب شور نشان داده‌اند . این مقاله دربرگیرنده‌ نتایج حاصل از واحد آزمایش صنعتی ( پایلوت )‌ انجام شده بر روی این نسل جدید از ممبرین‌های فشار پایین RO مخصوص آب لب شور جهت نمک‌زدایی از آب‌های زیرزمینی ، می‌باشد . دو مدل ممبرین جدید ، مورد آزمایش قرار گرفتند – مدل ESPA 4 ساخت شرکت Hydranautics واقع در Oceanside , CA و مدل 4040 BL ساخت کارخانه‌ صنایع Saehan واقع در کره‌ جنوبی . شرکت Hydranautics در امریکا سازنده‌ خوبی برای ممبرین است حال آن‌که شرکت صنایع Saehan در بازار امریکا حضور رایجی ندارد .

 هم‌چنین از نسل قدیمی‌تری از ممبرین ( مدل ESPA 2 ساخت شرکت Hydranautics ) به‌طور موازی با نسل جدید ممبرین‌ها برای فراهم کردن اطلاعاتی جدید جهت مقایسه استفاده شد . این طرح بخشی از یک برنامه‌ی تحقیقاتی توسط Desalination Research و Innovation Partnership است که شامل تأمین آب ناحیه جنوبی کالیفرنیا می‌باشد .

Evaluation of a new generation of reverse osmosis membranes for brackish water

Mmbrynhay development of reverse osmosis (RO) for brackish water, their use has grown rapidly. All major manufacturers of reverse osmosis membranes for brackish water RO membrane produces one or more others. The membrane in the last ten years due to high prices for desalination of brackish groundwater and increase productivity, there is a very good choice for small watersheds.

Recent generations Mmbrynhay RO for brackish water reforms in the area of ​​operating pressure and reduce costs for brackish water treatment have shown. This paper outlines the results of the pilot plant (pilot) performed on the new generation of low pressure RO Mmbrynhay for desalination of brackish water to groundwater is high. Two new membrane model, tested – models, Hydranautics ESPA 4 building located in Oceanside, CA and the 4040 BL Saehan Industries factory in Korea. In America, Hydranautics membranes, while the good builder Saehan Industries Inc. is not popular in America market presence.

The older generation of membranes (ESPA 2 models manufactured by Hydranautics) in parallel with the new generation of membranes to provide new information was used for comparison. The plan is part of a research program funded by the Desalination Research and Innovation Partnership, which includes the Southern District of California wines.

Species fyltr buy mmbran, fyltr mmbran, fyltr Members csm, fyltr Members ptfe, fyltr fyltr sartryus, Members Members Members tsfyه fyltr ab, fylmtk, fyltr fyltr nanu, Members Members Members fyltr cyst,

  • فیلتر ممبران