مزایای استفاده از دستگاه آب شیرین کن کشاورزی و صنعتی

عمده‌ترین کاربرد دستگاه آب شیرین کن کشاورزی و صنعتی ROعبارتند از :
تهیه و تولید آب شرب از آب های شور ( مصارف شرب ) طی فرایند اسمز معکوس RO
تهیه و تولید آب مورد نیاز جهت رشد سریع دام و طیور توسط دستگاه آب شیرین کن صنعتی
تامین و تولید آب مناسب جهت مصارف کشاورزی ،گلخانه‌ای بوسیله سیستم های تصفیه آب صنعتی و یا دستگاه های RO دوبل
تامین و تولید آب فرآیندی کارخانه‌های داروسازی و لوازم آرایشی
تامین و تولید آب فرآیندی کارخانه‌های پتروشیمی، فولاد، نساجی، کاغذ سازی، رنگ‌سازی و …
تولید آب مصرفی نیروگاه های بخار و سیکل ترکیبی
تامین و تولید آب دیگ های بخار ، سیستم های برودتی و مبدل های حرارتی توسط دستگاه های صنعتی تصفیه آب
تامین و تولید آب دستگاه های دیالیز بیمارستانها
بازیافت پساب های صنعتی بوسیله سیستم های تصفیه آب صنعتی

The main application of agricultural and industrial RO desalination system include:
Production of potable water from brackish water (for drinking) RO reverse osmosis process

Produced water desalination device for the rapid growth of livestock and poultry industries
Supply of water for agriculture, greenhouse, industrial water treatment systems or devices by RO Double
Pharmaceuticals and cosmetics production process water supply plants
Supply and process water production plants, petrochemical, steel, textile, paper, paint, etc.
Water to produce steam and combined cycle power plants
Supplier and manufacturer of water boilers, refrigeration systems and heat exchangers for industrial water treatment device
Supply and production of dialysis machines for hospitals
Recycling of industrial effluents by industrial water treatment systems.

Agricultural and industrial water desalination Device RO,
Production of drinking water, brackish water, drinking reverse osmosis, RO rapid growth of livestock and poultry, agriculture, greenhouse, industrial water treatment systems, RO units, double the pharmaceutical industry, cosmetics, petrochemical plants, steel textile, paper, paint, power plants, combined cycle, steam boilers, heat exchangers and cooling systems, dialysis machines, hospitals, industrial waste recycling, industrial water treatment systems,

  • کاربرد دستگاه دیالیز