لامپ‌های تخلیه گازی

لامپ‌های تخلیه گازی

لامپ‌های ویژه‌ی تخلیه‌ی گازی ، که حاوی گازهای مختلف گوناگونی هستند ، جهت تولید پرتوی UV در خطوط طیفی خاص برای مقاصد علمی فروخته می‌شوند. لامپ‌های آرگون و دوتریوم اغلب به‌عنوان منابع پایدار ، بدون روزنه یا با روزنه‌های گوناگون ، همانند فلورید منیزیم مورد استفاده قرار می‌گیرند. از این لامپ‌ها در تجهیزات اسپکتروسکوپی جهت انجام آنالیز شیمیایی استفاده می‌شود.

Gas discharge lamps

Specific gas discharge lamps, which contain a variety of different gases are used to produce UV light in specific spectral lines are sold for scientific purposes. Argon and deuterium lamps are often as sustainable sources, with no holes or different horizons, such as magnesium fluoride used. Spectroscopy for chemical analysis of the tubes in the equipment used.

Discharge lamps, lamps Aspktrvskvpy, Rgvn, Gazy, Shymyayy, analysis for gas discharge lamps, special lamps Dvtryvm,

مطالب مرتبط