کارکرد زغال فعال شده

زغال فعال شده مواد اورگانیک را از محیط اطرافش جذب می کند , که عمل انتقال آلاینده از فاز مایع ( آب) به فاز جامد ( کربن) صورت می گیرد.نیروی جاذبه ای باعث تشکیل یک پیوند بین آلاینده و کربن و چسبیدن آنها به هم می شود.

علاوه بر این باکتری هایی به سطح خارجی زغال فعال شده می چسبند و بخشی از آلاینده ها را جذب و مصرف می کنند.

جذب منجر به پخش یک گاز یا ترکیب در شبکه متخلخل زغال فعال شده می گردد , جایی که یک واکنش شیمیایی یا یک ثبات فیزیکی روی می دهد. به عنوان مثال ازن O3

در قسمتی که جذب می شود , قسمتی از زغال فعال شده را اکسید میکند, و 3O به O2 تبدیل می شود و ازن در ساختار کربن اندوخته و گردآوری نمی شود.

جذب در زغال فعال شده دارای 3 مرحله است:

1- تماس ذرات آلاینده محلول در مایع ( آب) با ذرات زغال فعال شده

2- پخش شدن ذرات آلاینده در شبکه متخلخل زغال فعال شده

3- جذب ذرات آلاینده به زغال فعال شده و بوجود آمدن یک پبوند برگشت ناپذیر

این 3 مرحله همزمان رخ می دهند.

Organic materials, activated charcoal absorbs from the environment, that the transfer of pollutants from the liquid phase (water) to the solid phase (C) takes place. Gravitational force causes the formation of a bond between carbon emissions and hang them to come together.

In addition, the bacteria stick to the outer surface of activated charcoal to absorb and consume part of the pollutants.

Absorption leads to a gas distribution network or a combination of activated charcoal is porous, where a chemical reaction or a physical stability occurs. For example, ozone O3

In part absorbed, part of the oxide, activated charcoal, and 3O O2 is converted to carbon and ozone in the reserve and will not be collected.

Absorption on activated charcoal has 3 steps:

1. contaminant particles dissolved in a liquid (water) with activated charcoal particles

2. The distribution of contaminant particles in a porous network of activated charcoal

3. The particles absorb pollutants on activated charcoal and the creation of an irreversible Pbvnd

These 3 steps occur simultaneously.

Water filters, water purification filters, water purification filters, activated carbon dioxide, a pollutant particles in a liquid solution, the particles absorb pollutants, particulate pollutants, particulate pollutants dissolved in the liquid, activated charcoal, activated carbon, porous network, chemical reaction, distribution of pollutant particles, the function of activated charcoal

مطالب مرتبط