تانک‌ها و مخازن FRP

FRP (پلاستیک‌های تقویت شده فایبرگلاس، که GRP نیز نامیده می‌شوند، و یا پلاستیک‌های تقویت شده شیشه‌ای) دارای ساختاری از جنس ماده‌ی کامپوزیتی جدید برای تجهیزات مربوط به کارخانه‌های تولید مواد شیمیائی، مانند تانک‌ها و مخازن می‌باشد. تجهیزات شیمیایی که اندازه‌ا‌ی کمتر از یک متر تا 20 متر دارند، از FRP ساخته می‌شوند. 

تجهیزات شیمیایی از جنس FRP عمدتاً با استفاده از فرآیندهای دستی و سیم‌پیچی فیلامان ساخته می‌شوند. استاندارد BS4994 هنوز هم برای این دسته از موارد یک استاندارد اصلی محسوب می‌گردد.

لامینت دوبل (Dual Laminate)

با توجه به ماهیت مقاوم در برابر خوردگی FRP ، مخازن را می‌توان به‌طور کامل از کامپوزیت ساخت و یا از یک آستری ثانویه نیز استفاده نمود. در هر صورت، در مقایسه با بخش ساختاری، آستر داخلی با استفاده از موادی با خواص مختلف ساخته می‌شود ( علت نامگذاری دوبل (به معنی دوتایی ) و لامینت (کلمه‌ای که معمولاً برای یک لایه ازمواد کامپوزیت استفاده می شود)).

آستر، اگر از FRP ساخته شده باشد، که معمولاً از جنس رزین غنی‌شده و نوعی شیشه‌ی متفاوت است، ” C-Glass ” نامیده می‌شود ، در حالی که در بخش ساختاری از ” E-Glass ” استفاده می‌شود. آستر ترموپلاستیکی معمولاً 2.3 میلی‌متر ضخامت دارد ( 100 mils ) . از این آستر ترموپلاستیکی به‌عنوان کمک به مقاومت مکانیکی استفاده نمی‌شود. آستر FRP معمولاً قبل از پیچیده شدن با استفاده از سیستم BPO / DMA و یا کاتالیزور MEKP با کبالت موجود در رزین، سفت می‌شود.

اگر آستر از FRP ساخته نشده باشد، انتخاب های متعددی برای آستر ترموپلاستیکی وجود دارد. یک مهندس نیاز به طراحی مخزن بر اساس میزان خوردگی شیمیایی در تجهیزات دارد. از PP، PVC ، PTFE، ECTFE، ETFE، FEP،CPVC ، PVDF به عنوان آستر ترموپلاستیکی عمومی استفاده می‌شود.

به‌علت ضعف FRP در برابر خم‌شدگی ، و در عین‌حال قدرت بسیار زیاد آن در برابر نیروهای کششی و مقاومت آن در برابر خوردگی، به‌طور منطقی از کامپوزیت برای مخزن هیدرواستاتیکی استفاده می‌شود. مخزن طراحی شده به‌جهت تطابق الیاف در جهت مماسی در برابر نیروهای هیدرواستاتیک مقاوم می‌باشد. این امر با افزایش قدرت حلقه، باعث ساخت مخازن قوی‌تر از نظر anisotropical نسبت به مخازن فولادی می‌باشد ( پوند در هر پوند ) .

FRP که بر روی آستر ساخته می‌شود، استحکام ساختاری مورد نیاز را در برابر شرایط طراحی مانند فشار و یا خلاء داخلی، بار هیدرواستاتیکی، بارهای ارتعاشی (از جمله نوسانات سیال)  بارهای ناشی از باد، بارهای احیای هیدرواستاتیکی، و حتی بارهای ناشی از برف فراهم می‌کند.

FRP (fiberglass reinforced plastics, which are also called GRP, or glass-reinforced plastic) with a new composite structural material of plants, chemical equipment, such as tanks and the tanks. Chemical facilities that are less than a meter to 20 meter, made ​​of FRP.
Chemical equipment and wiring is made of FRP filament is made ​​mostly using manual processes. BS4994 standard for this category of cases is still considered a primary standard.

Double laminate (Dual Laminate)
Due to the nature of corrosion resistant FRP, composite tanks can be completely or making use of a second primer. In any case, in contrast to the structure, the inner lining is made using materials with different properties (due to the double name (meaning double) and laminate (a word that is often used for a layered composite material)).
Primer, if made ​​of FRP, which is usually made ​​of a resin and glass is enriched, “C-Glass” is called, while the structural part of the “E-Glass” is used. Thermoplastic coating thickness is typically 2.3 mm (100 mils). The thermoplastic liner is not used as an aid to mechanical strength. FRP lining is usually wrapped before the system using BPO / DMA or MEKP catalyst with cobalt in the resin, which hardens.
If the lining is made ​​of FRP, there are multiple choices for thermoplastic liner. Engineers need to design a tank based on the amount of chemical corrosion in the equipment. Of PP, PVC, PTFE, ECTFE, ETFE, FEP, CPVC, PVDF common thermoplastic used as liners.
Due to the weakness of FRP Khmshdgy, and at the same time its immense strength and its resistance to corrosion against tensile forces, hydrostatic tank is reasonably necessary for the composite. Behcet tank design matched to tangential fiber is resistant to hydrostatic forces. This increases the power of the ring, making build tanks for anisotropical stronger than steel tanks is (pound per pound).
FRP lining is constructed on, structural strength required to meet the design requirements, such as internal pressure or vacuum, hydrostatic loads, vibration loads (including damping fluid) caused by wind loads, hydrostatic restoring loads, and loads due to snow provides.

Kvaryvm, filtered water filter water purification water purification system accessories Ayva, Trmvplastyky, lining tanks and tanks FRP, Sartryvs, laminate membrane filter material Dvbl, Kampvzyty, nature of corrosion resistant FRP, Mkanyky, corrosion resistance of reinforced plastics Shymyayy, Shyshhay, fiberglass reinforced plastics

مطالب مرتبط