تقطیر سریع چند مرحله‌ای و الکترودیالیز

تقطیر سریع چند مرحله‌ای (Multistage Flash Distillation)

این روش رایج‌ترین نوع تقطیر است و در برخی از منابع اشاره شده است که، در سراسر جهان، تقطیر سریع چند مرحله‌ای، آب بیشتری را نسبت به دیگر اشکال تقطیر تولید می‌کند ( اگر چه تعداد این نوع از تأسیسات نسبت به دیگر انواع آب شیرین کن کمتر می‌باشد).

در تقطیر سریع چند مرحله‌ای، آب دریای ورودی را گرم کرده و فشار آن‌را کم‌ می‌کنند، به‌طوری که آب به‌سرعت به بخار تبدیل می‌شود. این فرآیند از یک مرحله تشکیل شده است که این مرحله نیز شامل تعدادی از مراحل سری می‌باشد و هر کدام از آن‌ها دارای فشار پایین‌تری هستند. مایع حاصل از بخار، جمع‌ آوری می‌گردد.

الکترودیالیز (Electrodialysis)

• این روش شامل حذف نمک توسط عملیات جدا سازی و جمع‌آوری اجزای شیمیایی آن، از طریق الکترولیز می‌باشد.

• در این مورد، استفاده از آب لب‌شور زیر زمینی یا آب سطحی، مناسب‌تر از آب دریا  است زیرا وقتی سطح شوری بیشتر از تقریباً 10 g/l باشد، از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نمی‌باشد.

• از سال 1960 از این روش در موارد تجاری استفاده شد.

Fast multi-stage distillation (Multistage Flash Distillation)
Distillation is the most common method In some sources suggest that, worldwide, fast multi-stage distillation More water to produce than other forms of distillation (Although the number of these types of facilities is less than other types of desalination).
In a fast multi-stage distillation, hot water inlet Sea and its pressure decreases, so that water turns to steam quickly.This process consists of a stage, the stage is set also includes a number of steps And each of them has a lower pressure. Liquid from vapor is collected.

Alktrvdyalyz (Electrodialysis)
• This procedure involves the removal of salt by the separation and collection of its chemical components, is through electrolysis.
• In this case, the use of groundwater or surface water Brackish water, sea water is better because when the salinity level of approximately 10 g / l, it is not economically viable.
• Since 1960, this method was used for commercial purposes.

مطالب مرتبط