ارزیابی عملکرد ممبرین‌های نمک‌زدای نسل جدید در بازیابی پساب شهری

در واحد تأسیسات آب شهر (North City ،NCWRP) ، واقع در سن‌دیگو ، امریکا ، روش‌های نشان دادن صحت ممبرین‌های اسمز معکوس مختلف ، معمولاً در طی آزمایش پایلوت ارزیابی می‌گردد . هدف اصلی این آزمایش ، تعیین روش‌های نمایش دادن مستقیم و غیر مستقیم متداول و موجود جهت اندازه‌گیری صحت و اعتبار ممبرین‌های اسمز معکوس در طی عمل بازیابی پساب می‌باشد . روش‌های مخصوصی شامل آزمایش نگهداری خلأ ، بررسی هدایت الکتریکی ، نشان دادن درون خطی هداین الکتریکی / سولفات و آزمایش محلول رنگی است .

 به‌علاوه ، این برنامه‌ی آزمایشی جهت تعیین درستی ممبرین‌های نسل جدید اسمز معکوس ، پیشنهاد شده جهت موارد استفاده‌ی مجدد از آب ، طراحی گردیده است . تهیه‌کنندگان چنین ممبرین‌های خاصی که در این تحقیق شرکت داده شده‌اند عبارتند از Hydranautics , Saehan , Koch و Toray. این ارزیابی در سه مرحله‌ی مجزا انجام گردید .

مرحله اول آزمایش در طی ماه های آگوست تا آپریل سال 2005 انجام شد . در طی این دوره‌ آزمایشی ، درستی ممبرین‌های اسمز معکوس مربوط به هر تهیه‌کننده‌ شرکت داده شده ، با استفاده از روش‌های مختلف آزمایشی ، در طی بهره‌برداری جهت پساب درجه سه مربوط به NCWRP، بررسی گردید . مرحله اول آزمایش پایلوت با استفاده از سیستم‌های اسمز معکوس یک مرحله‌ای ، که با مقدار بازیافت 50٪ جهت آب خوراک مورد بهره‌برداری قرار گرفته بودند ، انجام پذیرفت . نتایج حاصل از مرحله‌اول ، نشان داد که هر روش آزمایشی به‌خوبی با مقدار دفع ویروس بستگی دارد ، امّا با حساسیت و سهولت اجرای مختلف . ‌علاوه‌براین ، اندازه‌ی مقدار دفع ویروس مشاهده شده حاصل از عمل ممبرین‌ها ، با عوض شدن تهیه‌کنندگان تغییر کرد .

هدف از مرحله‌‌ی دوم آزمایش ، که در حال انجام است ، ارزیابی تأثیر مرحله‌ای حساسیت هر روش کامل نمایش دهنده‌ آزمایشی در طی مرحله‌ی اول است . بنابراین ، ممبرین اسمز معکوس ، که در طی مرحله‌ی اول آزمایش ، بیش‌ترین مقدار دفع را نشان داده است ، در سیستمی دو مرحله‌ای با مقدار بازیافت 75٪ جهت آب خوراک ، مورد بهره‌برداری قرار گرفت .

بالاخره در طی مرحله سوم ، حساسیت روش‌های انتخابی نمایش دهنده جهت نظارت جامع ، ارزیابی می‌شود.

Evaluate the accuracy and performance of Mmbrynhay Nmkzday new generation of urban waste recovery
The water of the town (North City, NCWRP), located in San Diego, America, different RO methods demonstrate the validity Mmbrynhay, usually during pilot testing verified. The main objective of this experiment was to determine the direct and indirect methods for displaying commonly available to determine the validity Mmbrynhay reverse osmosis water during the recovery operation. Special procedures including testing and maintenance of vacuum, check the electrical conductivity, electrical display inline Hdayn / sulfate test solution is colored.

In addition, the pilot program to determine the accuracy of a new generation for reverse osmosis Mmbrynhay proposal for the reuse of water, has been designed. Producers who participated in this study have been such a special Mmbrynhay include Hydranautics, Saehan, Koch and Toray. The assessment was conducted in three separate stages.

The first phase of testing was conducted during the months of August to April 2005. During the test period, each producer is now shown correctly Mmbrynhay RO, using a variety of experimental methods, in order to exploit the tertiary effluent NCWRP, were investigated. The first stage of pilot testing using a single-stage reverse osmosis system, which is operated by the amount of recycling 50% of the feed water were carried out. Mrhlhavl results showed that the experimental procedure clearly depends on the amount of virus excreted, but the sensitivity and ease of implementation. In addition, virus excretion was observed as a result of the action of the membrane, with the change of producers changed.

The objective of the second phase of the trial, which is ongoing, the effect of phase-sensitive trial represents the first step is a thorough way. Therefore, reverse osmosis membranes, during the first phase of testing, the maximum amount shown repelled, the two-stage system with recycled content and 75% of drinking water was utilized.

Finally, in the third step, the sensitivity of viewer choice for comprehensive monitoring, are evaluated.

Mkvs, osmosis filter types Mmbran, Mmbran, filter replacement filter sales Mmbrynha, performance Mmbran, filter membrane csm, filter membrane, ptfe, filter membrane filters membrane filtration Zmayshgahy, Mmbrany, filtered water, reverse osmosis filter Mmbryn, price filter Mmbran, Mmbryn, Mmbrynhay

مطالب مرتبط