تقطیر کنندها در دستگاه تصفیه آب

تقطیر کننده: تقطیر کننده‌ها آب را می‌جوشانند تا به بخار تبدیل شود، سپس آن‌را متراکم می‌کنند تا در داخل یک محفظه جداگانه به آب تبدیل گردد، در حین انجام این کار، ذرات و کل جامدات حل شده باقی می‌مانند. از آن‌جا که آب گرم است، تقطیر کننده‌ها میکروب‌ها را می‌کشند. آن‌ها باعث از بین رفتن بسیاری از آلاینده‌های از قبیل آرسنیک سه ظرفیتی، فلوراید، سرب و جیوه می‌شوند،

اما نمی‌توانند مواد آلی فرار و کلر، که معمولاً توسط فیلتر کربن حذف می‌شوند را از بین ببرند. هزینه‌های مربوط به دستگاه‌های تقطیر کننده بسیار متفاوتند، مصرف انرژی آن‌ها نیز قابل توجه است: برای تولید یک لیتر آب مقطر، یک کیلووات ساعت انرژی مصرف می‌شود. از آن‌جا که هر فرد به‌طور متوسط 100 گالن آب در هر روز استفاده می‌کند، یک دستگاه تقطیر برای مصرف کل خانه می‌تواند انرژی مصرفی خانگی را به‌صورت روزانه تا 378 کیلووات ساعت افزایش دهد.

همچنین این دستگاه‌ها گرمای زیادی تولید می‌کنند و باید به‌طور منظم تمیز شوند. اگر فلزات سنگین مشکل ایجاد کنند، صرفاً جهت تأمین آب آشامیدنی شما، یک تقطیر کننده قبل از کنتور در نظر گرفته می‌شود. آب حاصل از تقطیر مقدار اندکی اکسیژن حل‌شده داشته و بدون مزه است.

Distillation of liquids: distilled water into steam Myjvshannd has become, then compresses it so that the water becomes a separate compartment, in doing this, particulate and total dissolved solids remain. Because the water is heated, distillate draw kill germs. They eliminate a lot of pollutants such as trivalent arsenic, fluoride, lead, and mercury are

But they can not escape and chlorinated organic substances, which are usually removed by a carbon filter to eliminate. Costs relating to the distillation apparatus is very different, they are also significant energy to produce a liter of distilled water, a kilowatt-hour of energy consumed. Because each person uses an average of 100 gallons of water per day,
A distillation apparatus for household energy consumption of the whole house can be up to 378 kWh per day increase.

Also, these devices generate a lot of heat and need to be cleaned regularly. If heavy metals are difficult to make, just for your drinking water supply, a distillation of the flow is considered. Water distillation Hlshdh little oxyge

  • کاربرد دستگاه تقطیر
  • دستگاه تقطیر