توضیحاتی در مورد سیستم‌های غشائی

برای انتخاب نوع خاصی از سیستم غشایی باید به جنبه‌های زیادی توجه نمود مانند هزینه‌ها، خطرات مربوط به انسداد ممبرین‌ها، تراکم بسته‌بندی و فرصت تمیز کردن. ممبرین‌ها هرگز به‌عنوان یک صفحه تخت مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، چرا که این سطح بزرگ اغلب باعث بالا رفتن هزینه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری می‌شود.

به‌همین دلیل سیستم‌ها به‌صورت متراکم ساخته می‌شوند تا بتوانند در کم‌ترین حجم ممکن سطح غشائی بزرگی را ایجاد کنند. ممبرین‌ها در داخل چند نوع مدول به‌کار گرفته می‌شوند. دو نوع اصلی وجود دارد، که سیستم غشائی لوله‌ای (tubular) و سیستم غشائی صفحه و قاب (plate & frame) نامیده می‌شود. سیستم‌های غشائی لوله‌ای به ممبرین‌های لوله‌ای (tubular)، غشاء‌های موئین (capillary) و الیاف توخالی (hollow fiber) تقسیم می‌شوند. ممبرین‌های صفحه و قاب به ممبرین‌های مارپیچی (spiral) و ممبرین‌های بالش شکل (pillow-shaped) تقسیم می‌شوند.

To select a specific type of membrane system should be considered in many aspects such as cost, risks related to obstruction of the membranes, packing density and cleaning opportunities. Never membrane is not used as a flat plate, because this large surface often lead to higher costs related to the investment. Because the systems are made as compact as possible to the minimum size of a large membrane surface to create. Membranes are used in several types of modules. There are two main types, the tubular membrane (tubular) and membrane plate and frame (plate & frame) is called. Tubular membrane systems to the tubular membrane (tubular), capillary membrane (capillary) and hollow fiber (hollow fiber) are divided. membrane plate and frame membrane helical (spiral) and membrane-shaped pillow (pillow-shaped) are divided.

Water and wastewater treatment equipment, water purification filters for agricultural, hollow fibers, blocking the membrane, ultrafiltration, replace the filter membrane, membrane plate and frame, tubular membrane, membrane systems, membrane systems, capillary membranes, membrane filters for water purification, filtering the mucous membrane of the pillow-shaped, spiral membrane

مطالب مرتبط