توضیح فرآیند فیلتراسیون

فیلتراسیون، فرآیند جدا کردن مواد جامد از یک سیال،  با عبور آن از میان یک بستر متخلخل می‌باشد. بر حسب نوع نیاز، از بستری با منافذ درشت، متوسط و ریز، استفاده می‌شود.  بستر فیلتر، غشاء‌های مصنوعی، شبکه‌ها، فیلتر شنی، و سیستم‌ فیلترهایی با فن‌آوری بالا می‌باشند. انتخاب فیلترها به سرعت لازم جهت فیلتر کردن و مقدار تمیزی مورد نیاز بستگی دارد. شدت جریان لازم برای فیلتراسیون می‌تواند با استفاده از نیروی ثقل یا فشار به‌دست آید. در فیلتراسیون تحت فشار، یک طرف از بستر فیلتر در فشاری بالاتر از طرف دیگر قرار دارد به‌طوری‌که سطح فیلتر، دچار افت فشار گردد. بعضی از قسمت‌های این نوع از فیلتر باید درون یک محفظه‌ قرار بگیرند.

فرآیند برطرف نمودن انسداد بخشی از بستر فیلتر از طریق معکوس کردن جریان عبوری از بستر و شستشو و خارج نمودن مواد جامد، شستشوی معکوس نامیده می‌شود. در طی این فرآیند، مواد جامد باید از سیستم جدا شوند، اما فیلترهای دیگری که تمیز شده‌اند باید جایگزین آن گردند و یا به‌کار گرفته شوند.

در این‌جا فیلترهای آب ساخت شرکت Aqua-Rain معرفی می شود. این دستگاه ها دارای چهار فیلتر می‌باشد. با توجه به سیستم فیلتراسیون، اطلاعات فنی آن به‌قرار زیر است.

در قلب سیستم فیلتر آب AquaRainTM ، المان های سرامیکی با جدیدترین تکنولوژی قرار دارند که با بهره‌گیری از فرآیند فیلتراسیونی که اثبات گردیده بیش از 100 سال عمر خواهد کرد، عوامل بیماری‌زای خطرناک موجود در آب مانند کیست‌ها (Cryptospordium ،Giardia Lamblia) و باکتری‌ها (E.coli، Samonelli typhus و غیره …) را با خیال راحت حذف می‌کنند. همچنین این المان های سرامیکی و ابتکاری با کربن فعال گرانولی و نقره‌ای با درجه‌ی بالا ( GAC ) پر شده‌اند. GAC کم کننده‌ی آفت‌کش‌ها، مواد شیمیایی، کلر، طعم و بو است، در حالی‌که مواد معدنی موجود در آب طبیعی را حفظ می‌کند.

این دستگاه‌ها برای اورژانس و شاید کشورهای توسعه نیافته طراحی شده‌اند.

AquaSelect از Mississauga دارای یک سیستم فیلتر آب پارچ مانند است و کارتریج آن حاوی صدها دانه‌ی کربن فعال با بهره‌وری بالا و مبدل یونی می‌باشد، این مسأله در وب سایت آن مطرح شده است.

Filtration is the process of separating the solids from a liquid by passing it through a porous bed is. Depending on the needs of patients with pores large, medium and small, is used. Bed filter, synthetic membranes, networks, sand filters, and the filters are high-tech. Select filters for filtering speed and the amount required depends on the cleanliness. Flow to filtration by gravity or pressure can be obtained. Static pressure at a higher pressure than the other side of the filter bed is such that the filter pressure drop is experienced. Some parts of this type of filter should be placed inside a container.

The obstruction of the filter bed through a reverse flow through the bed, washing and removal of solids, called backwashing. During this process, the solids must be removed from the system, but other filters should be cleaned or replaced will be used.

Here Filters Aqua-Rain Manufacturing Co. introduced. These devices are four filters. With respect to the filtration system, the technical information is as following.

At the heart of the water filter system AquaRainTM, ceramic elements with the latest technology, which uses the filtration process that will prove to have been more than 100 years old, dangerous pathogens in the water such as cysts (Cryptospordium, Giardia Lamblia) and bacteria (E .coli, Samonelli typhus, etc.) safely removed. The ceramic element with granular activated carbon as well as innovative and high-grade silver (GAC) are filled. GAC thinner pesticides, chemicals, chlorine, taste and odor, while retaining the natural minerals in the water.

These devices are designed for emergency and perhaps underdeveloped countries.

Aqua Select of Mississauga has a water filter pitcher like And activated carbon cartridge contains hundreds grain productivity is high and the ion exchanger, This issue has been raised on its website.

Water filter, refrigerator water filter, water treatment components, ceramic element, Fyltr, bed separating solids from a liquid, granular activated carbon, Fyltr, backwashing system, artificial membranes, the obstruction, sand filtration, filtration

مطالب مرتبط