خصوصیات شیمیایی آبهای زیرزمینی

بررسی خصوصیات شیمیای یک نمونه آب مستلزم تجزیه شیمیای آن است. تجزیه شیمیای کامل یک نمونه آب زیرزمینی عبارت است از تعیین غلظت کلیه مواد معدنی موجود در آن.

یونهایی که به طور معمول در تجزیه شیمیایی آبهای زیرزمینی اندازه گیری میشوند عبارت اند از  HCO3,ca2+,Mg2+,Na+,k+,co3, SO42-,cl,No3. علاوه بر آن مواد دیگری نیز به مقدار جزیی وجود دارند که گاهی در تجزیه شیمیایی تعیین میشوند.تجزیه شیمیایی نمونه آب همچنین شامل اندازه گیری PH،هدایت الکتریکی ویژه آب و باقیمانده خشک است.

Chemical characteristics of water samples, chemical analysis is required. Complete chemical analysis of groundwater samples to determine the concentration of all the minerals in it. Ion that is typically measured in groundwater chemical analysis are HCO3-, ca2 +, Mg2 +, Na +, k +, co-3, SO42-, cl-, No3-. In addition, other materials are sometimes minimal chemical analysis of water samples is also measured to determine the chemical Myshvnd.tjzyh PH, electrical conductivity and total dissolved solids of the water.

Water, agriculture, water filter, water filter, water filter replacement Zyrzmyny, housework chemical properties of water, water filter replacement filter replacement Zyrzmyny, changing the way replacement filter water, water, water, filter replacement filters housework ions present in water, ions present in groundwater