فیلترهای سرامیکی

رایج‌ترین نوع فیلترهای سرامیکی آب، گلدانی، کارتریجی و شمعی است، که معمولاً به‌هر دو صورت زیر سینکی و یا قبل از کنتور قابل نصب هستند.

این فیلترها می‌توانند با استفاده از نقره – یک آنتی بیوتیک قوی – عمل تصفیه را انجام دهند و مقدار باکتری‌ها و بسیاری از میکروارگانیسم‌های دیگر را کم کنند. آنها حاوی کربن برای کاهش کلر و دیگر مواد شیمیایی نیز هستند. قیمت یک فیلتر سرامیکی کم است؛ این امر با مزیت‌های طول عمر زیاد فیلتر و قابلیت حذف تعداد زیادی از آلاینده‌ها همراه می‌باشد. در هر حال، این فیلترها دارای نرخ شدت جریان بسیار کمتری نسبت به فیلترهای کربنی هستند. ساده‌ترین شکل فیلترهای سرامیکی – گلدان گلی(the clay pot)  – برای استفاده در کشورهای در حال توسعه که دسترسی بسیار محدودی به آب تمیز دارند، ساخته شده است.

The most common type of ceramic water filters, vases, candle chuck, which is usually either under the sink or before meters are installed. These filters can use silver – a strong antibiotic – do clearance and reduce the amount of bacteria and many other organisms. They contain carbon to reduce chlorine and other chemicals as well. The price is a little ceramic filter, the filter due to the advantages of long life and the ability to remove many of the pollutants associated. However, these filters have a much lower flow rates than are carbon filters. The simplest form of ceramic filters – clay pots (the clay pot) – for use in developing countries with limited access to clean water have been made.

Pilot water filter purifier, water filter, water Snty, Fazlab, water filter replacement filter replacement water filter Kn, water, changing the water filter replacement filter housework, changing water, filter water, how times change replacement filter water, water filter, filter Snty, Krbn, housework filters Industrial filters