فیلتر سرامیکی

فیلترهای سرامیکی که اغلب با فیلترهای کربنی ترکیب می‌شوند، باکتری‌ها، انگل‌ها، آزبست و رسوبات را حذف می‌کنند. همان‌طورکه آب از میان منافذ سرامیک عبور می‌کند، ذراتی به کوچکی 0.2 میکرون، درون فیلتر حبس می‌شوند. اگر شدت جریان آب کاهش یافت، باید فیلتر را هنگام تصفیه کردن آب، اندکی سایید. فیلترهای سرامیکی در هر دو مدل قبل از کنتور و بعد از کنتور در دسترس هستند و اغلب با یک روش فیلتراسیون دیگر ترکیب می‌شوند.

Ceramic filters are often combined with carbon filters, bacteria, parasites, and deposits of asbestos have been removed. As water passes through the pores of the ceramic particles as small as 0.2 micron filter into their custody. If the water flow fell to filter the water treatment plant, slightly rubbed. Ceramic filters in both the before and after flow meters are available and are often combined with other filtration methods.

Pool water filter, refrigerator water filter, sand filter, asbestos, parasites, bacteria, sediment removal, small particles, flow, filtration, Fyltrsramyky, Fyltrkrbny, porous ceramics, Meters

مطالب مرتبط