فواید استفاده از ازون در تصفیه آب استخرها

اوزون آ ب سالم ، شفاف و کریستال گونه برای استخر های شنا تهیه می کند.

اوزون می تواند در استخرهای خصوصی و شهرداری ، شهری یاعمومی استفاده شود.   فوائد فوق العاده ای در

رابطه با سلامتی انسان با سیستم اوزون وجود دارد، اما یکی از مهمترین فوائد استخرها ی اوزون زده شده راحتی  شما در آب است.

قرمز شدن چشم هاٰ ، کهیر، تغییر رنک مایو و  سایرمشکلات مربوط به کلر( حتی اگر شما از کلر استفاده می کنید) مسائل مربوط به گذشته می باشد. بنابراین حتی اگر شما از کلریا کلرامین ، کلرین بازسازی شده(سیستم های نمکی)، شما می توانید در استخر اوزون زنی شده بدون نگرانی از سلامتی و ناراحتی های ناشی از استخرهای کلرزنی شده شنا کنید.

پائین آوردن میزان استفاده از کلرین یا حذف آن می بایست مشکل هر اپراتور  استخرشنا باشد تا محیط سالمی برای مراجعین و کارمندان خود به وجود آورند.از آنجایی که قوانین آمریکای شمالی نتایج آزمایشگاهی  بقایای کلرین را می خواهد و ادر صورتی که شما می خواهید با این قانون منطبق باشید ، چرا شما می بایست افزودن اوزون را به استخر شنای خود در نظر بگیرید؟

توضیحات  بسیاری در بارهء سلامتی و سیستم تصفیه  در پاسخ به این سوال وجود دارد. جلوگیری یا کم کردن کلرامین ( کلر باند). جلوگیری یا کاهش کشتار با گازکلرین. مهار تشکیل محصولات جانبی آلی کلورو (سمی) کاهش یا حذف  گازهای سوزاننده که زیر ساخت های  استخر را می خورند. کاهش یا حذف  زیاد بوی کلر از استخر از فوائد سیستم  اوزون می باشد. کاهش کلر گاز اضافی که یعنی کلرین کمتر کاهش خوردگی و سائیدگی و از بین رفتن محیط استخر.

کاهش میزان استفاده از سیستم تهویه که  کاهش هزینه ء مصرف انرزی را به همراه دارد و همچنین کیفیت هوا را بالا می برد و در یک حالت حفظ می کند.  نیاز به نظافت کمتر ، فیلتراسیون بهتر( آب درخشان تر). از بین بردن بهتر بار میکربی ( که شامل کریپپتو و جیرادیا) نیز میشود.

بازیابی سریعتر زمان بهبود استخر. پائین آمدن پاکسازی لوله ها از مواد شیمیایی( ضمنآ اوزون بایوفیلم ها را از بین می برد). بهترین شاخص کارکرد درست استخر اوزون زنی شده آب درخشان کریستال گونه و شفاف استخر است. دیگر از چشمان قرمز، کهیر یا حساسیت های پوستی حتی در استخر هایی که همزمان از کلر و اوزون استفاده می شود اثری نیست و در این استخر ها دیگر بوی کلر در محوطهء استخر به مشام نمی رسد.

در حقیقت ، چشمان قرمز، کهیر و مشکلات پوستی نشان دهندهء این هستند که یک مشکل جدی در مورد سلامتی شما دارد اتفاق می افتد. بدن شما دارد به شما می گوید که شما در یک محیط مسموم هستید. اطلاعات جالبی د ر خصوص اوزون در استخرها در مقابل سیستم کلر زنی ” در حالیکه یاد گرفتن شنا می تواند در  بهبود تناسب اندام و کاهش عوارض مرتبط با آسم  مفید باشد اطلاعات علمی وجود دارد که بیانگر مشکلات مرتبط با سلامتی به دلیل شنا در آب استخر هایی که با مواد شیمیایی  تمیز می شوند وجود دارد .

آب استخرهای شنا برای سلامت عموم استریل می شود، با اینکه به نظر می رسد که ضد عفونی شیمیایی آب استخر می تواند دلیل بسیار از مشکلات مربوط به سلامت باشد و بدینگونه گزارش شده. مدارک پزشکی وجود دارد که نشان می دهند در معرض مواد شیمیایی مانند کلرین و مشتقات ، کلرامین ها یا کلوروفرم ها قرار گرفتن می تواند منجر به اپیتلیوم تنفسی  و افزایش نفوذپذیری عروق و اودما را از غشاهای مخاطی پوشاننده التهاب راه های هوایی و ریه که همه این مسائل منجر به التهاب جدی در بدن می شوند..

 

Ozone water healthy and crystal clear as a swimming pool provides.

Ozone can be used in private pools and municipalities, municipal Yamvmy used. Tremendous benefits in

With regard to human health, ozone systems out there, but one of the most important benefits of ozone pools connected with your comfort in the water.

Redness of the eyes, hives, change color relevant Sayrmshklat Mayo and Clare (even if you use chlorine) are issues of the past. So even if you Klrya chloramines, chlorine rebuilt (salt system), you can ozone woman in the pool without worrying about the health problems caused by swimming pools are not chlorinated.

be consistent with the law, why you should consider adding ozone to your swimming pool?

Many explanations about the health and treatment system is responding to this question. Prevent or reduce the chloramines (chlorine bond). Gazklryn prevent or reduce gassing. Inhibit formation of organic byproducts Klvrv toxic corrosive gases that reduce or eliminate the infrastructure of the pool again. Reduce or eliminate the benefits of ozone is high, the smell of chlorine from the pool. Reduce excess chlorine gas, which means less chlorine corrosion and abrasion loss and the loss of the pool.

. Require less cleaning, good filtration (water brighter). Should eliminate bacterial load (including Krypptv and Jyradya) redundancy.

Faster recovery time, improved pool. Cleaning chemicals down pipes (also destroys the ozone biofilm). The functioning of a woman ozone pool water sparkling clear crystal species pool. Another red eyes, hives or skin reactions even in the pool with chlorine and ozone are used at the same time is no longer smell the chlorine in the swimming pool Mhvth’ not broken.

In fact, red eyes, hives and skin problems indicates that a problem occurs serious about your health. Your body is telling you that you’re in a toxic environment.  there will be cleaned with chemicals.

Sterile water swimming pools in public health, although it appears that chemical disinfection of pool water can cause a lot of health problems and is thus reportedproblems can lead to serious inflammation in the body.

Sports medicine, ozone disinfectant of choice with more specific problems that the most important system use chlorine or chlorine compounds are carcinogenic Tryhalvmtanha also be included, ozone disinfectant is selected for the pool manager.

He not only eliminates the production of such derivatives but also more effective filtration system is working. In Germany, which has long been the standard for drinking water quality and to build a global pool, ozone disinfectant systems are selected. Europeans are so accustomed to the pools without chlorine in Atlanta refused to get into the Olympic pool was not chlorinated.

The pool system was changed subsequently to an ozone system. Remove red-eye, rashes swimming pool, organic compounds containing THMs are Klrv- (a carcinogen) may accumulate in high concentrations. Red eyes hives an immediate and significant impact, and it should be noted that these symptoms can be a substantial risk to human health.

On average, the human body will absorb half a liter of water per hour. Pools of water quality standards for drinking water are best. Why is ozone? Ozone kills bacteria, viruses and protozoa such as Cryptosporidium Jyradya Lamblysh and the organisms that can cause severe gastrointestinal disease which destroys the effect of chlorine in destroying much less.

Also, aerobic endotoxin prevents the chlorine water Tsfyh’ comes standard and can be inhaled by users and savior is. These toxins cause chronic cough, wheezing, which is known as the saviors Ryvy.avzvn odor sensitivity eliminates the usual traditional pools of oil and other pollutants in the water is oxidized and destroyed.

Chlorinated swimming pools Zdh, Ozone Ozone pool Azn, Shdh, woman Shdh, Avzvn, Avzvn, system pipe cleaning system Avzvn, system Thvyh, benefits of reducing chloramines Shymyayy,

مطالب مرتبط