کاربردهای فناوری نانو در صنعت آب و فاضلاب

فناوری نانو طی مدت کوتاهی که از ظهور آن می گذرد کاربردهای مختلفی در صنایع گوناگون یافته است. در نتیجه صنعت آب، به عنوان یکی از پایه های حیات از این مساله مستثنی نیست و در بخش های مختلف آن، شامل ساخت سد ها، حفاظت خطوط لوله انتقال آب، تصفیه آب و پساب، شیرین سازی آب و غیره، فناوری نانو کاربرد یافته است.

مهم ترین کاربردهای فناوری نانو در صنعت آب عبارتند از:

1- استفاده از ذرات نانو ساختار در تصفیه آلاینده ها

2- رنگ زدایی از آب آشامیدنی

3- نمک زدایی از آب

4- نانو پوشش ها

5- نانو لوله ها جاذب گازهای سمی

6- نانو پلیمرهای متخلخل

7- استفاده از نانو ذرات در تصفیه پساب ها

8- نانوفیلترها

9- حذف آرسنیک موجود در آب با استفاده از فناوری نانو

بررسی فعالیت های پژوهشی در سطح دنیا نشان می دهد که تصفیه آب یکی از مهم ترین زمینه های کاربرد فناوری نانو در صنعت آب است و با بهره گیری از آن، هزینه های تصفیه آب به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت. استفاده از فیلتر های نانومتری به منظور افزایش بازیابی آب در سیستم های موجود و کاربرد نانو حسگرهای زیستی برای تشخیص سریع و کامل آلودگی آب از مهم ترین موارد کاربرد نانو فناوری در صنعت آب و فاضلاب است. فناوری نانو با روش های زیر می تواند در تهیه آب تمیز کمک کند:

1- غشاهای فیلتراسیون نانومتری به منظور افزایش بازیابی آب

2- روش های سازگار با محیط زیست جهت تصفیه آب های زیرزمینی به وسیله اجزای معدنی و آلی

3- نانو مواد برای بهبود کارایی فرایندهای فتوکاتالیستی و شیمیایی

4- نانو حسگرهای زیستی جهت تشخیص سریع آلودگی آب

The advent of nanotechnology in the short time that it has been going on for various applications in diverse industries. As a result, the water industry, as one of the foundations of the life of this case is no exception and in various sectors, including the construction of dams, pipelines, water conservation, water and wastewater treatment, water desalination, etc. The application of nanotechnology it is.
The most important applications of nanotechnology in the water industry include:
1. The use of nano particles in the filtration of pollutants
2. Decolorization of drinking water
3. desalination
4. Nano-coatings
5. nano tubes absorbing toxic gases
6. The nano-porous polymers
7. The use of nano particles in waste water treatment
8. NF
9. Removal of arsenic from water using nanotechnology Research activity in the world to show Water is one of the most important application areas for nanotechnology in water industry And enjoying the water treatment costs are significantly reduced.The use of nano meter filters to enhance water recovery systems and the use of nano biosensors for rapid detection  All of the most important applications of nano-technology and water pollution in the water and waste water industry. Nanotechnology, the following methods can help provide clean water:
1. nano filtration membranes to enhance water recovery
2. Environmentally friendly methods for treating groundwater by organic and inorganic components
3. The photo catalytic nano materials to improve the efficiency of chemical processes
4. Nano-biosensors for rapid detection of water pollution

Snty, water filter water filters water filter refrigerator water Kvaryvm, Tsfyh, watercolor Zdayy, Nanv, increase recovery of particles quick diagnosis Lvdgy, Ftvkatalysty, water, water, nano-sensors, nano industry nano Plymrha, Zysty, nano-coatings , desalination