فیلتر آلکالاین یا قلیایی کننده آب

–  فیلترآلکالاین یا قلیایی کننده آب
دارای ارزش تغذیه ای بسیار زیادی می باشد ، این فیلترآنتی اکسیدان تولیدکرده و باعث از بین رفتن اسیدهای مضر در بدن و تبدیل آنها به کلسیم غنی شده می شود .
این فیلتر مقدار PH مورد نیاز بدن را افزایش داده و باعث جلوگیری از پوکی استخوان و از بین رفتن بافت ها یا سلول های سرطانی می شود
– بدن هنگامیکه با کمبود کلسیم مواجه است این مقدار را از مغز استخوان و با نبود کلسیم در مغز استخوان از دندان ها جبران میکند .
استفاده از این فیلتر از پوکی استخوان و دندان ها جلوگیری کرده یا حتی المقدور باعث به تعویق انداختن آن می شود .

– یونیزه شدن روندی است که در آن یک اتم یا مولکول، یک الکترون به اتم می دهد و یا یک الکترون از اتم می گیرد. وقتی که یک مولکول آب یونیزه می شود، به دو قسمت به نام های یون هیدروژن که به شکل H نشان داده می شود و یون هیدروکسیل که به شکل OH نشان داده می شود، تبدیل می گردد.
– مولکول یونیزه آب می توانند با مواد شیمیایی موجود در بدن واکنش تشکیل داده و ترکیبات گوناگونی ایجاد نمایند. اگر تعداد یون های H آب از تعداد یونهای OH آن بیشتر باشد، به آن آب، آب اسیدی می گویند واگر تعداد یون های OH آب از تعداد یون های H آن بیشتر باشد، آن آب را آب قلیایی می نامند. آبی را خنثی می شمارند که غظت یون های OH و H آن را الزاما مساوی باشد.
– یونیزه شدن آب بنابر دلایل گوناگون رخ می دهد. نسبت یون H به تعداد کل مولکول های آب را PH می نامند که نشانگر بسیار مهمی است؛ کیفیت آب مصرفی را با مقدار PH آن می سنجند. اگر تعداد یون های H با تعدا یون های OH آب برابر باشد، PH آب را مساوی با عدد هفت می دانند. اگر PH آب افزایش یابد، به این معناست که یونهای OH در آب افزایش یافته اند.
خون انسان به طور طبیعی دارای PH برابر با 7/3 است. اندکی تفاوت در میزان PH می تواند موجب تفاوت زیادی در ظرفیت خون برای حمل اکسیژن شود.
– به عنوان مثال اگر میزان PH خون به جای 7/3، 7/5 باشد، توانایی خون در حمل اکسیژن به میزان هفتاد و پنج درصد افزایش می یابد. بنابراین وضعیت سلامت کامل هنگامی حاصل می شود که PH خون به جای عدد 3/7، 5/7 باشد.
با وجود این، مصرف اهنواع نامناسب نوشیدنی ها موجب کاهش شدید میزان PH بدن می شود. نوشابه های گازدار دارای PH حدود دو و نیم تا سه و نیم هستند و هر فرد فقط برای خنثی کردن و از بین بردن اثر یک لیوان نوشابه گازدار باید میزان مصرف آب خود را به سی برابر افزایش دهد. PH آب جو حدود چهار و هفت دهم است که مصرف آن موجب کاهش آب بدن می شود و دهان فرد پس از بیدار شدن از خواب در صبح هنگام، خشک می گردد.

– Alkaline or alkaline water filter
The nutritional value is very high,
This filter Tvlydkrdh antioxidants and destroy harmful acids in the body and convert them to be rich in calcium.
This filter increases the body’s PH value required to prevent bone loss and loss of tissue or cells are
– When the body is faced with a shortage of calcium from bone marrow and not the amount of calcium in the bone marrow compensates teeth.
Use this filter to prevent bone loss and tooth or postpone it becomes possible causes.

– Ionization process in which an atom or molecule to another atom or electron is an electron of an atom. When a water molecule is ionized, the two parts of hydrogen ions to form H is shown that the hydroxyl ion OH is shown, becomes.
– Ionized water molecules can be formed by chemical reactions in the body to create different combinations. If the number of H ions in water that is greater than the number of OH ions into the water, acidified to say if the number of OH-ions in water that is greater than the number of H ions, it is known as lye water. Do not count neutral aqueous ions OH and H Ghzt that it is necessarily fair.
– Ionized water can occur for various reasons. H ions compared to the total number of water molecules is called PH is an important indicator of the quality of the water with a PH value of the measure. If the number of H ions in water is equal to the number of OH-ions, PH of water is considered equal to the number seven. If the PH of water increases, it means that OH ions in water have increased.
Human blood normally has a PH equal to 7/3 is. Slight differences in PH can cause large differences in the capacity of blood to carry oxygen.
– For example, if the blood PH levels instead of 7/3, 7/5, the blood’s ability to carry oxygen increases the rate of seventy-five percent. So there will be at full health when the blood PH values ​​of 3/7, 5/7 is.
However, the use of inappropriate Ahnva beverages dramatically reduce PH levels in the bodyPH .

PH beer about four and seven-tenths of its consumption causes dehydration is
And the person’s mouth after waking up in the morning is dry.
Fyltralkalayn or alkaline water

PH water, acidic water, filtered alkaline, alkaline or alkaline water filter, alkaline water, ionized water molecule, H ions, water, ions, OH, a water molecule

مطالب مرتبط