دستگاه هوازدا ( دی اریئیتور )

نوع ساختمان و تجهیزات دستگاه هوزدا یا دی اریئیتور

دستگاه دی اریئیتور جهت حذف گازهای محلول در آب بکار می رود و استانداردهای مهندسی در طراحی این دستگاه به منظور بالا بردن کیفیت فن در نظر گرفته شده است .

مخزن ذخیره به صورت افقی با دو سر عدسی و از جنس ورق ( آهن سیاه ) ST37 ساخته می شود . سطح داخلی مخزن پوشیده شده توسط لایه ضخیمی از رنگ اپوکسی و سطح خارجی ستون اندود شده توسط یک لایه ضد زنگ و دو لایه رنگ روغنی مناسب است .

رعایت نکات ضروری در استفاده از دستگاه دی اریئتور

1-    هر شش ماه یک بار لازم است کل دستگاه مورد بازرسی فنی قرار گیرد، بطوریکه عملکرد کنترل کننده سطح آب، شیر ورودی و بخار آب، فشارسنج و دماسنج کنترل شود.

2-    هر 10 روز یکبار انجام موارد ذیل ضروری است:

  • کنترل عملکرد سیستم ترموستات
  • تمیز و شفاف نمودن شیشه های آب نما
  • باز و بسته نمودن شیر کنترل سطح آب تا بدین ترتیب از زنگ زدگی و رسوب گرفتگی جلوگیری بعمل آید .
  • تمیز نمودن صافی های تعبیه شده در قسمت ورودی بخار به برج و ورودی آب به برج
  • تمیز نمودن صافی بخار قسمت کوئل کف

3-    باز و بسته نمودن شیر فلکه ورودی آب و بخار به برج و کوئل کف به طور روزانه تا از گیرپاژ کردن آن جلوگیری بعمل آید .

4-    بازرسی بدنه داخلی داخلی منبع و بدنه داخلی برج از لحاظ زنگ زدگی

نکته : توجه شود آب ورودی به دستگاهدی اریئتور  می باست کاملا  تمیز و عاری از مواد معلق ، روغن و یا مواد چرب باشد و در نهایت ضروری است آب تغذیه دی اریئتور کاملا مطابق با استاندارد تهیه شده باشد.

Buildings and anti-air devices or deaerator
The deaerator to remove dissolved gases and engineering standards used in the design of this device is intended to raise the quality of the fan.
Storage tank horizontally with both the lens and the sheet (iron black) ST37 is made. The inner surface of the tank is covered by a thick layer of epoxy paint and exterior columns lined by a single layer and double-layer stainless steel finishes are appropriate.
Necessary precautions in using the deaerator
1. Every six months, once the device inspection is necessary, so that the water level controller, and a steam inlet valve, pressure gauge and thermometer control.
2 every 10 days is necessary to do the following:
Thermostat control system performance
Clean and transparent glass Waterfront
Open and close the valve controlling the water level in order to prevent corrosion and fouling.
Cleaning the filter embedded in the entrance of water vapor into the tower and entrance to tower
Coil the floor steam cleaning filter
3. Open and close the water inlet valves and steam coil tower and palm on a daily basis to prevent it from sticking Pazh.
4. The inspection body and the body of the tower interior source of rust
Note: Due to the water inlet to the deaerator to Bassett completely clean and free of suspended solids, oil or oily material, and the water supply is essential deaerator is fully in accordance with the standards of.

Water and wastewater treatment equipment, water purification filter Eva, black iron, nutrition January Aryytvr, remove dissolved gases in the water, the air, the micro- or CD-ROM Arytvr, Arytvr, epoxy paint systems, thermostats, control valve, pressure gauge and thermometer, the Coil floors, stainless layer, stuck

مطالب مرتبط