مراحل تصفیه پس آبهای صنعتی

اولین مرحله از بخش تصفیه پساب آّبی و روغنی، بخش تصفیه فیزیکی می باشد. در این فرآیند بوسیله تزریق مواد شیمیایی و استفاده از هوای فشرده ذرات باردار الکتریکی که هم نام هستندشناور می ماند و مواد شیمیایی باعث می شوند ذرات خنثی شده اجازه شناوری یا ته نشینی داشته باشند. در مرحله اول 90% روغن آزاد و در مرحله دوم حدود 9% مواد معلق و روغن آزاد می شود. با استفاده از تزریق مواد شیمیایی نظیر آهک، پلیمر آنیونی و کلرید آهن، املاح کلسیم و منیزیم در پساب کاهش می یابد این املاح سپس با اضافه شدن پلیمر بوسیله لجن ته تانک قرار گرفته و پس از فیلتراسیون، آبگیری بصورت نیمه خشک جدا شده و توسط کامیون به انبار منتقل می شود. سپس پساب وارد فیلترهای شنی جهت گرفتن مواد جامد باقی ماده می شود. سپس فیلترهای کربنی با گرفتن رنگ، بو و کلر اضافه و تاحدی مواد باقی مانده در پساب به قسمت تصفیه پیشرفته منتقل می شود. در اینجا میزان هدایت الکتریکی آب نشان خالص بودن آن است. محصول بدست آمده جهت استفاده مجدد در سیستم بخار با آب چاه و آبهای زیرزمینی با نسبتهای مختلف مخلوط می شود. در مرحله پایانی تصفیه ارگانیک با استفاده از کلر میکروارگانیسم های باقی مانده در آب گندزدایی میشود تا در مراحل دیگر مشکلی ایجاد نکند محصول این قسمت با پساب غیر ارگانیک مخلوط و برای مرحله بعد ارسال می شود.

The first phase of the aqueous and oily wastewater treatment, the treatment is physical. In this process by injecting chemicals and compressed air are electrically charged particles that are called

Float and chemicals can be neutralized particles are allowed to float or sink. In the first phase and the second phase is about 9% to 90% free oil and suspended solids, oil is released.با  transported by truck to the warehouse. The wastewater enters the filter for the solids remained. The carbon filters with the color, odor and chlorine added and some residue in the advanced treatment of effluent passed. Here is the electrical conductivity of pure water. The product obtained reuse in the steam system with water and groundwater is mixed with different ratios..

After purification, industrial water, wastewater treatment water purification, physical, chemical injection, electrically charged particles,
Lime, anionic polymer, chloride, iron, calcium, magnesium, sludge tanks, filtration, sand filters, paint, chlorine, conductivity, water, groundwater,

مطالب مرتبط