مزایای استفاده از سیستم لامپ UV

  •     از بین بردن تمامی میکروارگانیسم های بیماریزا و مقاوم نسبت به کلر تا 99%
  •      ضدعفونی شدن آب در همان لحظه تابش اشعه
  •    عدم تغییر یافتن خواص شیمیایی و فیزیکی آب
  •     ضدعفونی کردن آب در محدوده pH از 6 تا 5.8
  •    نصب در مسیر لوله آب
  •    سرویس و نگهداری ساده دستگاه

در این سیستم ها آب وارد محفظه اصلی دستگاه از جنس SS می شود و مابین این محفظه و یک جداره داخلی از جنس کوارتز جریان می یابد. لامپ UV درون محفظه کوارتز قرار دارد و در تماس با آب نیست به ایده آل ترین حالت برای عملکرد لامپ می باشد. عمر لامپ 7500 ساعت می باشد و در این زمان با تولید دوز بالای اشعه به طور کامل میکروارگانیسم ها را از بین می برد.

این سیستم برای استخرهای بزرگ با حجم بالای 1000 مترمکعب که باید حجم زیادی از آب در حال گردش و ضدعفونی شدن باشد بسیار مناسب است.

To destroy all pathogenic microorganisms resistant to chlorine than 99%
At the same time, radiation sterilization of water
Not altered by chemical and physical properties of water
Disinfection of water in the pH range of 6 to 5.8
Installation of water pipeline
Easy maintenance machine

In these systems, the water enters the main chamber of the machine is made ​​of SS between the chamber and the inner wall of a quartz material flows. Quartz UV lamp inside the chamber is not in contact with water is the most ideal mode for the lamp. Lamp life is 7500 hours, and this time with a high dose of radiation completely destroys the microorganisms.

The high volume of 1000 cubic meters for large pools that have large volumes of water circulation and disinfection is very appropriate.

مطالب مرتبط