فیلتر کربن یا ذغال فعال

فیلتر کربن یا ذغال فعال

پیدایش فیلترهای کربنی به قرن‌ها پیش یعنی حدود 2000 سال قبل از میلاد مسیح برمی‌گردد که برای تصفیه آب از ذغال، شن و ماسه استفاده می‌شد. مکانیسم این فیلترها براساس ایجاد پیوند شیمیایی به‌خصوص با مواد آلاینده آلی است.

کربن فعال شکلی از کربن تغییرشکل یافته است که در اثر اکسیداسیون، خلل و فرج‌هایی در سطح آن ایجاد می‌شود. معمولا اندازه ذرات کربن از 5/0 تا 50 میکرو است و ریزتر بودن هرچه بیشتر آنها، نشان‌دهنده کارایی بهتر فیلتر در جذب آلاینده‌های آلی است.

Carbon or activated charcoal filter

Formation of carbon filters centuries, ie about 2000 years before Christ returns charcoal for water treatment, sand was used. This filtering mechanism based on the creation of chemical bonds, especially with organic pollutants. Activated carbon is the form of deformed carbon oxidation effect, pore Frjhayy level is created. Usually, carbon particle size 5/0 to 50 micrograms of smaller and more of them, indicating better performance of the filter is to absorb organic pollutants.

Oxidation, activated charcoal, active carbon filter sales, carbon filter, carbon filter or activated charcoal, carbon filter, carbon filter water aquarium carbon filter, active carbon filter, activated carbon filter, carbon filter, granular active carbon filter, carbon Fyltrab materials organic pollutants, using active carbon filter

مطالب مرتبط