فیلترهای کربن فعال

فیلترهای کربن فعال سطح متخلخلی دارند و ذرات میکروسکوپی و مولکول‌های آلی بزرگ را به‌دام می‌اندازند. مولکول‌های آلی کوچک‌تر به سطح فعال می‌چسبند (جذب می‌شوند). فیلترهای کربن فعال بر دو نوع اصلی هستند: دانه‌ای (گرانول) و توده‌ی جامد(solid block) .

کربن فعال گرانولی در اغلب دستگاه‌های فیلتراسیون خانگی جهت تهیه آب آشامیدنی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این دستگاه‌ها به‌آسانی نصب می‌شوند و ارزان قیمت هستند. آنها به‌طور قابل توجهی مزه و بوی بد ناشی از گازها و مواد شیمیایی مانند کلر و محصولات جانبی آن‌را کاهش می‌دهند، در حالی‌که مواد معدنی طبیعی را که برای سلامتی بسیار مهم هستند نیز نگه‌می‌دارند … بر حسب اندازه میکرونی، ممکن است برخی از میکروارگانیسم‌ها را نیز حذف کنند. فیلترهای کربن بلاک جامد دارای ساختاری شش گوشه و جامد هستند. معمولاً از آنها جهت مصرف کل خانه استفاده می‌شود و مستقیماً بر روی محل تأمین آب خانه نصب می‌گردند. این فیلترها گران‌تر از فیلترهای کربن فعال گرانولی هستند، اما برای نصب شدن به زمان کمتری نیاز دارند، و مقدار بیشتری از مواد شیمیایی، از جمله حشره‌کش‌ها را کاهش می‌دهند.

Activated carbon filters are porous surface and microscopic particles and large organic molecules Bhdam throw. The smaller the surface-active organic molecules attached (absorbed). Activated carbon filters are of two main types: granular (granular) and bulk solids (solid block). The granular activated carbon filtration devices in the home is often used to supply drinking water. These devices are easy to install and inexpensive.They taste and odor considerably due to gases and chemicals such as chlorine and its byproducts are reduced, while the natural minerals are essential to good health as well as keep.Depending on the size of the micro-organisms may also remove some of them. Solid block carbon filters have hexagonal structure and are solid. They are often used to take the whole house and are installed directly on the home water supply. These filters are more expensive than granular activated carbon filters, but require less time to install, and larger amounts of chemicals, including pesticides reduce

Housework, industrial water filter, water filters, replacement water filter purifier replacement replacement filter method Kn, replacement filter water, water, water filter sales Aktyv, housework, carbon filter, carbon filter, carbon filter Fal, Aktyv, Fyltrab Krbn, price housework filters use activated carbon filter.

مطالب مرتبط