فیلترهای یخچال های SIDE BYE SIDE

– این فیلترها قابل نصب به تمام یخچال های ساید بای ساید می باشند     فیلتر 5 میکرونی     فیلتر 1 میکرونی     فیلتر کربنی