مزایای مرتبط با SWRO به عنوان وسیله‌ای برای افزایش منابع آب

• کیفیت و شوری آب ورودی • دمای آب ورودی و فاضلاب خارج شده • افزایش بهره‌وری در فن‌آوری غشائی