هوزینگ فیلتر ممبران تصفیه آب

هوزینگ فیلتر ممبران تصفیه آب: فیلتر ممبران ،فیلتر مرحله چهارم در دستگاه تصفیه آب می باشد و مهم ترین فیلتر در فرآیند تصفیه آب است.این فیلتر در روند تصفیه آب نقشی تعیین کننده دارد.فیلتر ممبران در دستگاه تصفیه آب درون محفظه ای به نام هوزینگ قرار می گیرد. چون که...