فیلتر ممبران اولترافیلتراسیون PVDF

فیلتر ممبران اولترافیلتراسیون PVDF با فرآیند غشایی فیبر توخالی : غشای اولترافیلتراسیون (UF) نوعی فیلتراسیون غشاء و فرآیندهای غشایی مایع است که فشار هیدرواستاتیک مایع را در مقابل غشای نیمه نفوذپذیر قرار می دهد. مواد جامد معلق و مواد جامد با وزن مولکولی بالا حفظ می شوند ، در حالی...