فیلتر مینرال خانگی c.c.k مدل  IL-11Y-BIO-EZ

فیلتر مینرال خانگی c.c.k مدل  IL-11Y-BIO-EZ آب در حال جریان درون دستگاه های تصفیه آب خانگی با گذر از فیلتر پست کربن وارد ششمین مرحله از فرایند تصفیه آب یعنی فیلتر مینرال می شود. فیلتر مینرال جزء فیلترهای اصلی سیستم تصفیه نمی باشد و تاثیری در حذف ناخالصی ها ندارد،...