هوزینگ فیلترهای پیش تصفیه واتر سیف watersafe

هوزینگ فیلترهای پیش تصفیه واتر سیف watersafe می توان گفت اغلب فیلترهایی که در دستگاه های تصفیه آب خانگی واتر سیف (water safe) مورد استفاده قرار می گیرد به صورت کارتریجی طراحی شده اند و می توان آنها را درون محفظه های خالی قرار داد. محفظه فیلتر با نام هوزینگ...