اشعه ماوراء بنفش چیست و در تصفیه آب چه نقشی دارد؟

اشعه ماوراء بنفش چیست و در تصفیه آب چه نقشی دارد؟ اشعه فرابنفش توسط خورشید تولید می شود و یک بخش از طیف نوری است. فرکانس طیف اشعه فرابنفش بین 100تا 400 نانومترقرارمی گیرد. اشعه فرابنفش از طرف خورشید به سمت زمین گسیل می شود اما چون در اتمسفر زمین...