فیلتر تصفیه آب سرشیری Pur

فیلتر تصفیه آب سرشیری Pur : فیلتر تصفیه آب سرشیری Pur بر روی شیر آب آشپزخانه و یا جایی که نیاز به تصفیه دارد قرار می گیرد. این فیلتر، آب دارای مواد آلی را برای بهتر شدن طعم تصفیه می کند. طعم و بوی کلر را کاهش می دهد و...