فیلتر الیافی جامبو 20اینچ

فیلتر الیافی جامبو : جامبو به فیلترها و هوزینگ هایی که در ابعاد بزرگ تر از فیلترهای خانگی هستند، می...