فیلترمینرال Aqua dyne

فیلترمینرال Aqua dyne این فیلتر به کارتریج معدنی معروف است که به عنوان فیلتر قلیایی نیز شناخته می شود و پس از فیلتر غشایی اسمز معکوس نصب شده است تا به آب آشامیدنی خالص طعم شیرین دهد. این فیلتر معدنی همچنین با افزایش مقدار PH آب آشامیدنی به بالای 7...