مزیت های عملیاتی و پروسسی شیرهای موای رانکسن

این شیرها برخلاف شیرهای سابق که دارای 3 سیکل بوده اند دارای 5 سیکل عملیاتی می باشند که عبارتند از : 1) سیکل بهره برداری یا سرویس (In Serve) 2) سیکل شست شو معکوس (Back Wash) 3) سیکل احیا (Regeneration) 4) سیکل پرکن نمک یااسید(Bring refill) 5)سیکل شست شو سریع(Fast...