فیلتر کربن فعال گرانول خانگی یونیک

فیلتر کربن فعال گرانول خانگی یونیک فیلتر کربن فعال گرانول دومین فیلتر اصلی دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس است که پس از فیلتر الیافی و قبل از فیلتر کربن بلاک قرار می گیرد. این فیلتر به عنوان پیش تصفیه نقش مهمی در ارتقاء کیفیت آب برای ورود به...