فیلتر پلی پروپیلن فشرده

فیلتر پلی پروپیلن فشرده جنس این فیلتر از فیبرهای پلی پروپیلن 100% خالص بهم فشرده است که ساختار خلل و فرج بسیار ریزی را ایجاد می کند. در ساختار این فیلترها از هیچ ماده شیمیایی فعالی استفاده نشده است و در نتیجه هیچ گونه ماده فرعی شیمیایی به آب اضافه...