فیلتر KDF

فیلتر KDF : این فیلتر مرحله ی 6 دستگاه تصفیه آب است که خاصیت قلیایی کننده، متعادل کننده PH ،...