فیلتر ممبران  تصفیه آب لونا واتر Luna Water

فیلتر ممبران  تصفیه آب لونا واتر Luna Water یکی از مهم ترین فیلترهای موجود در دستگاه های تصفیه RO فیلتر ممبران می باشد که بخش عمده فرآیند تصفیه را انجام می دهد . این فیلتر یک غشای نیمه تراوا است که این غشاء لایه هایی با دقت 0001/0 میکرون می...