فیلتر الیافی جامبو 20اینچ

فیلتر الیافی جامبو : جامبو به فیلترها و هوزینگ هایی که در ابعاد بزرگ تر از فیلترهای خانگی هستند، می گویند . معمولا از فیلتر وهوزینگ های جامبو در مصارف نیمه صنعتی مانند ادارجات، تجاری، مدارس و غیره استفاده می شود. این نوع فیلترها در ابعاد 20 اینچ می باشند...